Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1956:288) för civila reservläkare; 1 § Civila reservläkare anställas av socialstyrelsen medelst kontrakt för en tid av högst två år. Förordning (1977:862).

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1956-06-01
Ändring införd
SFS 1956:288
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2 §  Ledig befattning såsom reservläkare kungöres av socialstyrelsen till ansökning i Post- och Inrikes Tidningar eller annan publikation med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från dagen för införandet i publikationen. Kungörelsen anslås på socialstyrelsens anslagstavla. Förordning (1977:862).

3 §  För anställning såsom reservläkare erfordras att vara legitimerad läkare eller att av regeringen ha erhållit särskild tillåtelse att inom riket utöva läkarkonsten. Förordning (1977:862).

4 §  Reservläkare är skyldig att årligen på av socialstyrelsen föreskriven tid tjänstgöra under 60 dagar; dock må tjänstgöringsskyldighet motsvarande större del av kontraktstiden kunna fullgöras under ett och samma år. Förordning (1977:862).

5 §  Reservläkare åligger att, på förordnande av socialstyrelsen, tjänstgöra såsom provinsialläkare eller eljest inom den civila öppna sjukvården.

[S2]Därjämte är reservläkare skyldig att, då förefintligt behov av läkare icke kan på annat sätt tillgodoses, tjänstgöra å epidemivårdanstalt eller undantagsvis å lasarett eller sjukstuga. Förordning (1977:862).

6 §  Ersättning till reservläkare utgår /k/ dels /-k/ med ett fast årligt arvode, /k/ dels ock /-k/ i form av förekommande taxeinkomster m.m., allt enligt de närmare bestämmelser, som meddelas av regeringen. Förordning (1977:862).

Ändringar

Instruktion (1956:288) för civila reservläkare

Förarbeten
Prop. 1956:128

Förordning (1977:862) om ändring i instruktionen (1956:288) för civila reservläkare

    Omfattning
    ändr. 1-6 §§

Förordning (1991:1541) om upphävande av instruktionen (1956:288) för civila reservläkare

    Omfattning
    upph.