Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1956:294) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ersättning åt smittbärare;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1956-05-18
Ändring införd
SFS 1956:294
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beslut om ingripande som avses i 1 § förstnämnda lag skall innehålla uppgift angående

a) smittbärarens fullständiga namn, födelsetid, yrke eller sysselsättning samt bostadsadress,
b) arbetsgivarens namn,
  1. dagen för beslutet, dagen då ingripandet träder i tillämpning och den tid ingripandet avser,
  2. anledningen till ingripandet och det lagrum med stöd av vilket ingripandet skett samt
  3. ingripandets art och de särskilda föreskrifter som smittbäraren har att iakttaga under tiden för ingripandet.

2 §  Myndighet, som beslutat om ingripande eller fortsatt ingripande, skall snarast möjligt tillställa smittbäraren ävensom den sjukkassa, som jämlikt 7 § sagda lag är behörig att besluta om ersättning åt smittbäraren, avskrift av beslutet eller särskilt bevis, innehållande de i 1 § denna kungörelse angivna uppgifterna. Därest beslutet ej avser fortsatt ingripande skall samtidigt till smittbäraren överlämnas blankett enligt fastställt formulär för framställning om ersättning.

[S2]Innebär beslutet att smittbärare kommer att vara föremål för ingripande längre tid än nittio dagar i följd, skall avskrift av beslutet eller särskilt bevis om beslutets innehåll tillställas jämväl den länsstyrelse, som jämlikt 11 § nämnda lag har att besluta om ersättning åt smittbäraren för tiden efter de första nittio dagarna.

3 §  Beslut om upphörande av ingripande skall omedelbart meddelas smittbäraren ävensom den sjukkassa eller i fråga om kronisk smittbärare den länsstyrelse som avses i 2 §.

4 §  Framställning om ersättning åt smittbärare för tiden närmast efter de första nittio dagarna under ett ingripande skall ingivas till sjukkassa som i 2 § första stycket sägs. Sjukkassan har att med eget yttrande översända framställningen till vederbörande länsstyrelse.

Framställning om ersättning åt kronisk smittbärare i övriga fall ingives till länsstyrelsen.

5 §  Närmare anvisningar angående tillämpningen av bestämmelserna om ersättning åt tillfällig smittbärare utfärdas av riksförsäkringsanstalten, som jämväl äger fastställa formulär till framställning om ersättning åt sådan smittbärare.

Ändringar

Kungörelse (1956:294) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ersättning åt smittbärare

Ändring, SFS 1989:226

    Omfattning
    upph.