Upphävd författning

Förordning (1956:612) med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236)

Departement
Civildepartementet MA
Utfärdad
1956-12-21
Ändring införd
SFS 1956:612
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Såsom höjning av priset å förnödenhet skall vid tillämpning av bestämmelserna i allmänna prisregleringslagen anses varje sådan förändring i försäljningsvillkoren eller i förnödenhetens kvalitet eller, där förnödenheten säljes i standardförpackning, i den förpackade förnödenhetens vikt eller volym eller i förpackningens kvalitet, som innebär att för förnödenheten uttages högre pris än det förut tillämpade.

[S2]Såsom höjning av priset å tjänst skall anses varje sådan förändring i betalningsvillkoren eller i fråga om sättet för tjänstens utförande eller, därest särskild ersättning uttages för materialier eller för användningen av redskap eller maskiner eller för andra omkostnader eller utgifter i samband med tjänstens utförande, i fråga om grunderna för ersättningens uttagande, som innebär att för tjänsten uttages högre pris än det förut tillämpade.

2 §  I ansökan om tillstånd att överskrida högstpris eller stoppris skall lämnas dels uppgift om det pris, sökanden vill tillämpa, och dagen då prishöjningen avses skola genomföras, dels ock fullständig redogörelse för skälen till denna. Ansökningen skall vara åtföljd av noggranna kostnadskalkyler. Avser ansökningen tillstånd till överskridande av stoppris, skall ansökningen tillika innehålla uppgift om det för sökanden gällande priset.

3 §  Utgör föreskrift, som meddelats enligt 4 § allmänna prisregleringslagen, hinder för tillhandahållande av viss förnödenhet eller tjänst, skall på ansökan av den, som önskar tillhandahålla förnödenheten eller tjänsten, högstpris så snart ske kan fastställas för densamma. Ansökan skall vara åtföljd av noggranna kostnadskalkyler.

4 §  Ansökan som avses i 2 och 3 §§ må för näringsidkare, tillhörande viss branschorganisation, ske genom organisationen.

5 §  Prisföreskrift eller annan bestämmelse som meddelas enligt allmänna prisregleringslagen skall delgivas genom kungörande i Svensk författningssamling eller, om den meddelas av myndighet som utger cirkulärserie, i denna. Bestämmelsen eller underrättelse om dess meddelande skall dessutom uppläsas i radio och införas i en eller flera tidningar. Om så finnes ändamålsenligt, skall den tillika anslås på lämpliga platser inom kommun, som beröres av föreskriften.

[S2]Avser sådan bestämmelse allenast ett mindre antal näringsidkare och erhålla dessa del av bestämmelsen genom skriftliga meddelanden eller i annan betryggande ordning, skall vad i första stycket sägs icke gälla.

6 §  Medgivande till åtal för brott som avses i 10--13 §§ allmänna prisregleringslagen (1956:236) lämnas av statens pris- och konkurrensverk. Förordning (1988:1405).

7 §  Har allmän åklagare erhållit kännedom om brott, som avses i 10 -- 13 §§ allmänna prisregleringslagen, skall åklagaren efter verkställd utredning skyndsamt anmäla ärendet till den myndighet, som har att lämna medgivande till åtal för brottet.

8 §  Å expeditioner i ärenden, som rör åtgärder enligt allmänna prisregleringslagen, skall expeditionslösen icke utgå.

9 §  De ytterligare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av prisföreskrift eller annan bestämmelse som meddelas enligt allmänna prisregleringslagen, utfärdas av den myndighet, som meddelat bestämmelsen.

Ändringar

Förordning (1956:612) med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236)

Förordning (1988:1405) om ändring i kungörelsen (1956:612) med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen den 1 juni 1956 (nr 236)

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 6 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:980) om upphävande av förordningen (1956:612) med tillämpningsföreskrifter till allmänna prisregleringslagen (1956:236)

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-01-01