Upphävd författning

Kungörelse (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1957-04-26
Ändring införd
SFS 1957:123
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med obeskattade varor förstås i denna kungörelse varor som avses i 76 § tullförordningen (1987:1114). Förordning (1987:1074).

2 §  Obeskattade varor av följande slag, nämligen spritdrycker och tobaksvaror, må icke ombordtagas för utförsel från tullområdet såsom proviant:

 1. för annat transportmedel än fartyg eller luftfartyg;
 2. för fartyg, ej hänförligt till fiske- eller lustfartyg, eller luftfartyg, om det icke av omständigheterna klart framgår, att fartyget eller luftfartyget under resan skall anlöpa utländsk hamn eller angöra utländsk flygplats för avlämnande eller mottagande av passagerare eller last eller ock skall såsom turistfartyg företaga kryssningar i mera avlägsna farvatten;
 3. för fartyg, ej hänförligt till fiskefartyg, om fartygets bruttodräktighet understiger 75;
 4. för fiskefartyg eller lustfartyg, om det icke av omständigheterna klart framgår, i fråga om fiskefartyg, att fartyget skall avgå till mera avlägsna fiskevatten, och, i fråga om lustfartyg, att fartyget skall avgå på resa till hamn i annat land än Danmark, Finland eller Norge;
 5. för luftfartyg å linjen mellan Malmö och Köpenhamn; eller
 6. för fartyg eller luftfartyg i andra fall än ovan sägs, därest ombord befintliga, till proviant hänförliga förråd av dylika varor genom sådan proviantering skulle överstiga en myckenhet, som av tullverket prövas skälig med hänsyn till resans art och varaktighet samt till det antal personer, som beräknas kunna komma att medfölja transportmedlet. Förordning (1982:656).

3 § har upphävts genom förordning (1983:897).

4 §  Obeskattade varor av följande slag, nämligen spritdrycker och tobaksvaror, må icke utföras från tullområdet såsom resgods eller såsom försändelse, avsedd att i samband med utförseln helt eller delvis överlåtas på eller eljest utlämnas till resande, som medföljer det transportmedel, med vilket utförseln sker, utom i fall då varan utgör proviant för transportmedlet eller av handelsresande medförda varuprover.

[S2]Vad i första stycket sägs om resande och resgods har även avseende å person, som utför arbete på det transportmedel, med vilket utförseln sker, samt vara, som medföres av sådan person.

[S3]Utan hinder av vad i första stycket sägs må, enligt de villkor och föreskrifter som generalltullstyrelsen meddelar, spritdrycker och tobaksvaror såsom resgods sändas genom tullområdet ävensom tobaksvaror återutföras såsom resgods av den som infört varan. Angående återutförsel i vissa fall av rusdrycker, så ock om försäljning av obeskattade varor i exportbutik är särskilt stadgat. Förordning (1983:897).

5 §  Bestämmelserna i 2 och 3 §§ äga icke tillämpning i fråga om proviantering av fartyg och luftfartyg som inom tullområdet uteslutande brukas av svensk eller utländsk statlig myndighet eller institution för dess verksamhet och ej användes i kommersiellt syfte. Kungörelse (1973:1018).

6 §  I fråga om proviantering av andra obeskattade varor än sådana som avses i 2 eller 3 § gäller, förutom kungörelsen den 26 maj 1961 (nr 128) med särskilda bestämmelser om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund, vad generaltullstyrelsen bestämmer. Kungörelse (1968:590).

7 §  De närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpning av 2--4 §§, meddelas av generaltullstyrelsen. Kungörelse (1968:590).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods

Ändring, SFS 1961:399

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1968:590

  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§; ny 7 §

Ändring, SFS 1973:1018

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5 §§

Förordning (1982:656) om ändring i kungörelsen (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 18 juli 1982.
  Vid tillämpningen av kungörelsen avses med bruttodräktighet det bruttodräktighetstal som anges i det mätbrev som gäller för fartyget.
  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1983:897) om ändring i kungörelsen (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1987:1074) om ändring i kungörelsen (1957:123) med särskilda bestämmelser om utförsel av vissa obeskattade varor såsom proviant eller resgods

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Ändring, SFS 1994:1694

  Omfattning
  upph.