Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1957:4) angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet

Version: 1957:4

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1957-01-10
Ändring införd
SFS 1957:4
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t finner gott bemyndiga riksskattenämnden att, i den mån Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnar, fastställa sådana formulär som avses i 128, 172 och 174 §§taxeringslagen (1956:623), så ock andra för taxering m.m. avsedda formulär, beträffande vilka föreskrives att de skola fastställas av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av riksskattenämnden. (Jämför 1974:773 ö.b.)

Ändringar

Kungörelse (1957:4) angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet

Förordning (1990:1247) om upphävande av kungörelsen (1957:4) angående fastställande av formulär till blanketter för taxeringsarbetet

    Omfattning
    upph.