Upphävd författning

Reglemente (1957:656) för sjuksköterskor;

Version: 1957:656

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-11-22
Ändring införd
SFS 1957:656
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1984:547).
2 § har upphävts genom förordning (1980:500).

3 §  En sjuksköterska är i sin yrkesutövning underställd socialstyrelsens inseende och skyldig att följa vad styrelsen föreskriver. Sjuksköterskan skall skyndsamt inkomma med de upplysningar, förklaringar eller underrättelser som styrelsen begär.

[S2]Den omedelbara tillsynen över en sjuksköterska, som är verksam i öppen vård, åligger den läkare som sjukvårdsstyrelsen bestämmer.

[S3]För en sjuksköterska som är verksam i sluten vård finns särskilda bestämmelser om förmanskap m.m. Förordning (1981:621).

4 §  En sjuksköterska som avser att på en ort inom riket enskilt utöva sjuksköterskeyrket genom meddelande av sjukvård i hemmen eller på egen mottagning skall senast två veckor efter det verksamheten påbörjades skriftligen anmäla detta till socialstyrelsen. Upphör sjuksköterskan med sin yrkesverksamhet, skall även detta skriftligen anmälas till socialstyrelsen.

[S2]En sjuksköterska som vill driva enskilt vårdhem skall följa bestämmelserna i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m. Förordning (1981:621).

5 §  Under utövandet av sitt yrke skall sjuksköterska iakttaga omsorg och samvetsgrannhet samt efterkomma de anvisningar, som utfärdats till hennes efterrättelse.

6 §  Sjuksköterska skall på betryggande sätt förvara och utdela läkemedel, som hon omhänderhar.

7 §  Sjuksköterska åligger att, då hon i sin verksamhet erhållit kännedom om förhållande, som bör föranleda socialnämnds ingripande, ofördröjligen göra anmälan därom hos nämnden.

[S2]Då sjuksköterska eljest i sin verksamhet finner någon vara i behov av hjälp, som det ankommer på myndighet att lämna, bör hon hos vederbörande myndighet göra anmälan därom. Förordning (1981:754).

8 § har upphävts genom förordning (1975:107).

9 §  Sjuksköterska bör följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och söka göra sig förtrogen med nya rön av betydelse för hennes yrkesutövning.

10 §  Gör en sjuksköterska i öppen vård sig skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesutövning, skall sjuksköterskans närmaste förman anmäla förhållandet till socialstyrelsen. Förordning (1981:621).

11 § har upphävts genom förordning (1980:500).
12 § har upphävts genom förordning (1975:758).
13 § har upphävts genom förordning (1975:107).
14 § har upphävts genom förordning (1984:547).

15 §  Socialstyrelsen äger utfärda de ytterligare föreskrifter rörande sjuksköterskas verksamhet, som må finnas erforderliga. Kungörelse (1972:688).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Reglemente (1957:656) för sjuksköterskor

  Övergångsbestämmelse

  Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 1958.
  Den som före reglementets ikraftträdande erhållit avgångsbetyg från statlig eller av staten godkänd sjuksköterskeskola eller som av Kungl. Maj:t eller medicinalstyrelsen förklarats hava förvärvat ett mått av kunskap och färdighet, som motsvarar vad sådan skola avser att bibringa, skall anses såsom legitimerad sjuksköterska enligt detta reglemente.

Ändring, SFS 1963:348

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1972:688

  Omfattning
  ändr. 1-4, 10, 11, 13, 15 §§

Ändring, SFS 1975:107

  Omfattning
  upph. 8, 13 §§; ändr. 14 §

Ändring, SFS 1975:758

  Omfattning
  upph. 12 §

Förordning (1980:500) om ändring i reglementet (1957:656) för sjuksköterskor

  Omfattning
  upph. 2, 11 §§; ändr. 1 §

Förordning (1981:621) om ändring i reglementet (1957:656) för sjuksköterskor

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 10 §§

Förordning (1981:754) om ändring i reglementet (1957:656) för sjuksköterskor

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1983:756) om ändring i reglementet (1957:656) för sjuksköterskor

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-09-20

Förordning (1984:547) om ändring i reglementet (1957:656) för sjuksköterskor

  Omfattning
  upph. 1, 14 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Ändring, SFS 1994:1290

  Omfattning
  upph.