Upphävd författning

Stadga (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-03-20
Ändring införd
SFS 1970:88
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med enskilt vårdhem avses i denna stadga inrättning, som drives av annan än staten, kommun eller landstingskommun och som har minst tre vårdplatser för sjukvård eller annan personlig omvårdnad eller tillsyn.

2 §  Stadgan är ej tillämplig på

 1. insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 2. vård av handikappade, till vilken statsbidrag utgår,
 3. kontrollerad familjevård eller därmed jämförlig vård,
 4. anstalt, avsedd för Riksförsäkringsverkets sjukvårdande verksamhet,
 5. sådant hem för vård eller boende för vilket krävs tillstånd enligt 69 § socialtjänstlagen (1980:620),
 6. annat i 1 § avsett vårdhem för vilket regeringen meddelat särskilda föreskrifter. Lag (1993:395).

Tillsyn m.m.

3 §  Socialstyrelsen har högsta tillsynen över enskilda vårdhem.

[S2]Länsstyrelserna utövar inom länet tillsynen över de enskilda vårdhemmen.

[S3]Socialnämnden i den kommun där vårdhem är beläget skall utöva löpande tillsyn i socialt hänseende över hemmet.

[S4]Undervisning, som bedrivs vid enskilt vårdhem och som motsvarar undervisningen vid förskola, grundskola eller yrkesskola, står under tillsyn av skolöverstyrelsen. Lag (1981:583).

4 §  Länsstyrelsen får förordna att person, som inte lämpligen kan vårdas vid vårdhemmet eller som väsentligt försvårar vården av andra som vistas på hemmet, skall förflyttas därifrån.

5 §  Enskilt vårdhem skall ha de lokaler, den utrustning samt den personal som behövs för att god vård skall kunna meddelas.

6 §  Enskilt vårdhem skall förestås av person, som är lämplig för uppgiften och vars kompetens godkänts av länsstyrelsen.

[S2]Den vård som meddelas vid vårdhemmet skall stå under tillsyn av en läkare (vårdhemsläkare). Länsstyrelsen får, om särskilda omständigheter påkallar det, medge undantag från skyldigheten att ha sådan läkare.

[S3]Socialstyrelsen bestämmer vilka särskilda behörighetskrav vårdhemsläkare skall uppfylla. Lag (1977:375).

Tillstånd att driva enskilt vårdhem

7 §  Enskilt vårdhem får ej drivas utan tillstånd av länsstyrelsen.

[S2]Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen hos socialstyrelsen i god tid innan verksamheten skall ta sin början. Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om

 1. den kategori vårdbehövande för vilken vårdhemmet avses,
 2. vårdhemmets benämning och belägenhet,
 3. antalet vårdplatser,
 4. brandskyddsåtgärder och sanitära anordningar,
 5. vem som avses vara föreståndare för vårdhemmet, dennes utbildning och praktiska yrkeserfarenhet,
 6. vem som avses vara vårdhemsläkare,
 7. övrig personal och dennas utbildning.

[S3]Länsstyrelsen får dock medge att uppgift om föreståndare och vårdhemsläkare lämnas vid senare tidpunkt.

[S4]Till ansökningshandlingen skall fogas ritningar som visar lokalernas storlek, inredning och användning samt, om byggnadslov meddelats för vårdhemmet, handlingar som visar detta. Om sökanden är bolag, förening eller stiftelse skall ett exemplar av gällande bolagsordning eller stadgar bifogas jämte uppgift om vem som äger tala och svara för sökanden. Lag (1977:375).

8 §  Innan verksamheten vid enskilt vårdhem börjar, skall den som avser att driva hemmet tillställa länsstyrelsen skriftligt åtagande av den som skall vara föreståndare och av vårdhemsläkaren. Lag (1981:583).

9 §  Beviljas tillstånd skall länsstyrelsen utfärda skriftligt bevis. I beviset skall anges vem som skall driva hemmet, dess benämning och belägenhet, den kategori vårdbehövande för vilken det är godkänt, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas där och vem som skall vara föreståndare samt övriga villkor för tillståndet. Har byggnadslov ej meddelats och är det ej uppenbart att sådant icke behövs, skall beviset innehålla erinran om att byggnadslov kan fordras.

[S2]Beviljas tillstånd innan uppgift lämnats om föreståndare och, om sådan skall finnas, vårdhemsläkare, skall i beviset anges att verksamheten ej får påbörjas förrän länsstyrelsen medgivit det. Lag (1977:375).

10 §  Tillstånd att driva enskilt vårdhem meddelas att gälla tills vidare men kan avse begränsad tid, om särskilda skäl föreligger.

11 §  Vill den som driver enskilt vårdhem flytta eller utvidga hemmet, eljest ändra verksamheten eller hemmet eller byta föreståndare, skall tillstånd sökas härför. Därvid gäller i tillämpliga delar 7-10 §§. Lag (1977:375).

12 §  Tillstånd får ej överlåtas.

13 §  Om vården på enskilt vårdhem ej ombersörjes på tillfredställande sätt eller om annat uppenbart missförhållande föreligger och rättelse ej sker, kan länsstyrelsen återkalla tillståndet. Beslut om återkallelse länder omedelbart till efterrättelse, om ej länsstyrelsen förordnar annat. Lag (1977:375).

14 §  Nedlägges enskilt vårdhem, skall den som drivit hemmet omedelbart anmäla detta till socialstyrelsen, länsstyrelsen och socialnämnden. Lag (1981:583).

Föreståndare och vårdhemsläkare

15 §  Föreståndare för enskilt vårdhem åligger att

 1. ansvara för den personliga omvårdnaden och tillsynen,
 2. se till att möjligheter ges till behövlig aktivering och rehabilitering och följa utvecklingen inom vårdområdet,
 3. se till att kosten är fullvärdig och näringsriktig,
 4. besluta om inskrivning efter samråd med vårdhemsläkaren, om det ej uppdragits åt denne eller annan läkare att ha hand om inskrivningen,
 5. föra liggare över de personer som vårdas vid hemmet,
 6. omedelbart sända skriftligt åtagande av tillträdande läkare till länsstyrelsen när byte sker av vårdhemsläkare,
 7. före utgången av mars månad enligt fastställt formulär lämna årsberättelse för hemmets verksamhet under föregående kalenderår till socialstyrelsen, länsstyrelsen och socialnämnden. Lag (1981:583).

16 §  Vårdhemsläkare åligger att

 1. ansvara för den medicinska vården vid hemmet, i den mån ej annan läkare svarar för denna,
 2. se till att vid hemmet vårdas endast sådana personer för vilka det är godkänt och som lämpligen kan vårdas där,
 3. regelbundet besöka hemmet,
 4. ha tillsyn över hygienen och utrustningen vid hemmet,
 5. omedelbart anmäla till socialstyrelsen om någon i samband med vård eller behandling vid hemmet drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom,
 6. omedelbart anmäla till polismyndigheten om vid dödsfall behov av rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning kan antagas föreligga. Lag (1986:240).

Enskild vårdverksamhet utom vårdhem

17 §  I fråga om sådan enskild vård, som ej meddelas vid vårdhem som avses i 1 § men dock innefattar yrkesmässigt mottagande av vårdbehövande för sjukvård gäller 3-5, 7 och 9-15 §§ i tillämpliga delar om ej regeringen förordnar annat eller vården drives enligt avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden. Därvid gäller vad som sägs om föreståndare i 7 och 15 §§ den som driver verksamheten. Lag (1982:768).

Straffbestämmelser m.m.

18 §  Den som driver enskilt vårdhem eller sådan verksamhet som avses i 17 § utan tillstånd eller driver vårdhem utan att för hemmet finns föreståndare eller läkare, där sådan skall finnas, eller vidtager åtgärd i strid mot 11 §, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Den som underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 8 §, 15 § 4-7 punkten och 16 § 5-7 punkten, dömes till böter.

19 §  Myndighet som anges i 3 § får kräva de upplysningar som den behöver för sin tillsyn över enskilt vårdhem eller sådan enskild vårdverksamhet som avses i 17 §.

[S2]Den som har att utöva tillsynen äger tillträde till hemmet och rätt att göra sig underrättad om förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av denna stadga eller föreskrifter som meddelats med stöd av stadgan. Om tillträde vägras utan godtagbart skäl skall polismyndigheten på begäran lämna handräckning.

20 §  Den som deltar eller har deltagit i vårdverksamhet som avses i denna stadga får ej obehörigen yppa vad han därvid erfarit om enskilds personliga förhållanden. Lag (1977:375).

20 a §  Talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 4 § samt talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 13 § eller i ärende rörande förbud som avses i övergångsbestämmelserna föres hos kammarrätten genom besvär.

[S2]Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt stadgan föres hos socialstyrelsen genom besvär.

[S3]Talan mot socialstyrelsens beslut i fråga om tillstånd att driva enskilt vårdhem, att flytta eller utvidga vårdhem eller på annat sätt ändra verksamheten eller hemmet samt mot styrelsens beslut som ej avser särskilt fall föres hos regeringen genom besvär. Mot annat beslut av socialstyrelsen enligt denna stadga får talan ej föras. Lag (1981:583).

21 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna stadga meddelas såvitt avser 3 § sista stycket av skolöverstyrelsen och i övrigt av socialstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Stadga (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.

Förarbeten
Prop. 1970:17

Ändring, SFS 1971:988

  Omfattning
  ändr. 3 §; ny 20 a §

Ändring, SFS 1975:858

  Omfattning
  ändr. 16 §

Lag (1977:375) om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1976/77:133
  Omfattning
  ändr. 2-4, 6-9, 11, 13-15, 17, 20, 20 a §§

Lag (1981:45) om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.

Lag (1981:583) om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.

Lag (1982:768) om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.

Lag (1986:240) om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. I fråga om omsorger som övergångsvis tillhandahålles enligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda gäller 2 § i dess äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:107
  Omfattning
  ändr. 2, 16 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1993:395) om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:159, Bet. 1992/93:SoU19
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1996:786

  Omfattning
  upph.