Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1958-05-16
Ändring införd
SFS 1958:257
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Personbil må vid lämplighetsbesiktning enligt fordonskungörelsen (1972:595) godkännas för användning i beställningstrafik för personbefordran allenast om den är försedd med en mellan förarplatsen och bakomvarande sittrum anbragt mellanvägg av splitterfritt glas eller jämförligt material.

[S2]Befinnes fordonet vid kontrollbesiktning jämlikt fordonskungörelsen sakna mellanvägg som avses i första stycket skall besiktningsmannen återkalla godkännandet. Kungörelse (1972:597).

2 §  Från tillämpning av bestämmelserna i 1 § må, efter prövning i varje särskilt fall av den tillståndsbeviljande myndigheten, undantagas

 1. 1) personbil, som med hänsyn till befintlig utrustning för sjuktransport icke utan avsevärd olägenhet kan förses med anordning av nu ifrågavarande slag, samt
 2. 2) personbil, beträffande vilken med hänsyn till ringa trafikfrekvens eller eljest synnerliga skäl till undantag från nämnda bestämmelser föreligga.

[S2]Avskrift av beslut, varigenom meddelats undantag som här avses, skall av den tillståndsbeviljande myndigheten översändas till statens trafiksäkerhetsverk. Kungörelse (1967:679).

3 §  På därom gjord ansökan äger tillståndsbeviljande myndighet meddela förhandsbesked, huruvida beträffande viss bil undantag, som i 2 § sägs, kan medgivas.

4 §  Föreskrifter angående beskaffenheten av mellanvägg, som avses i 1 §, samt anvisningar i övrigt för tillämpningen av bestämmelserna i denna kungörelse meddelas av trafiksäkerhetsverket. Kungörelse (1967:679).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar

Ändring, SFS 1964:735

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1967:679

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§

Ändring, SFS 1972:481

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1972:597

  Övergångsbestämmelse

  Om ikraftträdandet av denna kungörelse finns bestämmelser i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning.
  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1972:605

  Omfattning
  ikrafttr.best.

Ändring, SFS 1989:72

  Omfattning
  upph.