Kungörelse (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1958-12-17
Ändring införd
SFS 1958:262 i lydelse enligt SFS 2014:1110
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Varje polisman är under krig skyldig att i enlighet med vad som sägs i denna kungörelse delta i rikets försvar. Förordning (2014:1110).

2 §  En polisman som varaktigt tjänstgör vid Säkerhetspolisen får tas i anspråk för rikets försvar endast i den mån krigshändelserna gör det absolut nödvändigt. Förordning (2014:1110).

3 § Har upphävts genom förordning (2014:1110).

4 §  En polisman, som inte har befriats från försvarsplikten, ska under krig bära uniform under såväl arbete som ledig tid.

[S2]Polismyndigheten kan dock medge en polisman den anpassning av skyldigheten att vara uniformerad som behövs med hänsyn till hans eller hennes arbetsuppgifter. Förordning (2014:1110).

5 §  När omständigheterna kräver det bör en försvarspliktig polisman, som är uniformerad, ingripa mot mindre grupper av fientliga soldater, även om order om det inte har getts. Har ett ingripande gjorts, ska Försvarsmakten omedelbart underrättas. Förordning (2014:1110).

6 §  Om polisiär medverkan är nödvändig för att avvärja ett fientligt angrepp, får Försvarsmakten begära medverkan av Polismyndigheten. Myndigheten får avslå en sådan begäran endast om polismän redan fullgör nödvändiga civila försvarsuppgifter eller medverkan allvarligt skulle äventyra den allmänna ordningen och säkerheten.

[S2]När den begärda uppgiften har slutförts får Försvarsmakten inte förfoga över polismännen om inte Polismyndigheten har godkänt en ny begäran om medverkan. Förordning (2014:1110).

7 § Har upphävts genom förordning (2014:1110).

8 §  Uppträda avdelningar av polis och militär tillsammans, skola avdelningarnas befälhavare samråda och samverka för att uppnå bästa möjliga resultat. Innehar befälhavaren över den militära avdelningen lägst löjtnants tjänstegrad, äger han bestämma, att polisavdelningen skall underställas honom. Kungörelse (l972:367).

9 §  Länsstyrelsen ska i samråd med Försvarsmakten upprätta de allmänna planer och vidta de förberedelser i övrigt som behövs med anledning av föreskrifterna i denna kungörelse.

[S2]Länsstyrelsen ska meddela de föreskrifter som behövs till ledning för Polismyndighetens verksamhet i länet. Polismyndigheten ska planlägga och i övrigt förbereda genomförandet av de uppgifter som ska skötas av polismän.

[S3]De planer länsstyrelsen och Polismyndigheten har upprättat ska revideras så ofta omständigheterna kräver det och ses över minst en gång om året. Förordning (2014:1110).

10 §  Polismyndigheten får, i samråd med Säkerhetspolisen och efter att ha hört Försvarsmakten, meddela närmare föreskrifter om polisens verksamhet vid krig, krigsfara, ockupation och ockupationshot. Förordning (2014:1110).

11 § Har upphävts genom förordning (1980:593).

Ändringar

Kungörelse (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

Ändring, SFS 1972:367

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1980:593) om ändring i kungörelsen (1958:262) angående tillämpning av lagen den 17 december 1943 (nr 881) om polisens ställning under krig

  Omfattning
  upph. 11 §
  Ikraftträder
  1983-01-01

Förordning (1994:188) om ändring i kungörelsen (1958:262) angående tillämpningen av lagen den 17 december 1943 (nr 881) om polisens ställning under krig

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:134) om ändring i kungörelsen (1958:262) angående tillämpning av lagen den 17 december 1943 (nr 881) om polisens ställning under krig

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1998:1560) om ändring i kungörelsen (1958:262) angående tillämpning av lagen den 17 december 1943 (nr 881) om polisens ställning under krig

Omfattning
ändr. 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2014:1110) om ändring i kungörelsen (1958:262) angående tillämpning av lagen den 17 december 1943 (nr 881) om polisens ställning under krig

Omfattning
upph. 3, 7 §§; ändr. författningsrubr.,1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 §§
Ikraftträder
2015-01-01