Upphävd författning

Kungörelse (1958:368) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen den 25 oktober

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1958-06-30
Ändring införd
SFS 1958:368
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utan hinder av bestämmelsen i 5§ första stycket nämnda förordning må beställningstrafik med omnibus eller turisttrafik anordnas, oaktat anordnaren icke innehar trafiktillstånd härför, därest han för trafikens bedrivande anlitar trafikutövare med sådant tillstånd samt till vederbörande tillståndsmyndighet före trafikens igångsättande ingiver skriftlig anmälan därom med uppgift om den eller de trafikutövare, som komma att anlitas. Under förutsättning att sådan anmälan ingivits är anordnaren jämväl befriad från skyldighet att iakttaga övriga på trafiken tillämpliga, i förordningen eller med stöd av densamma meddelade bestämmelser, i den mån de iakttagits av den anlitade trafikutövaren och icke röra driftstatistik för trafiken.

Ändringar

Kungörelse (1958:368) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m.

Ändring, SFS 1969:692

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1977:583) om ändring i kungörelsen (1958:368) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m.

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1988:1503

  Omfattning
  upph.