Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:381) angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1958-06-18
Ändring införd
SFS 1958:381
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med anledning av artikel 20 i det mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom en den 14 maj och den 11 juni 1958 undertecknad överenskommelse jämlikt artikel 21 av avtalet har Kungl. Maj:t funnit gott utfärda följande särskilda föreskrifter angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt.

1 §  Svensk myndighet kan på sätt i denna kungörelse stadgas erhålla handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt.

2 §  1 mom. Med svensk skatt avses i denna kungörelse de i artikel 2 av ovannämnda avtal omförmälda skatterna.

[S2]Vad i denna kungörelse sägs angående svensk skatt skall, där ej annat särskilt stadgas, gälla även

 1. restavgift eller annan avgift, utgående i anledning av försummad inbetalning av svensk skatt;
 2. ränta å svensk skatt, där sådan skall gäldas;
 3. ersättning för kostnader i svenskt beskattningsärende; samt
 4. vite i svenskt beskattningsärende.

[S3]2 mom. Med svenskt beskattningsärende förstås i denna kungörelse ärende hos svensk förvaltningsmyndighet rörande indrivning av svensk skatt.

[S4]3 mom. Med svensk myndighet förstås i denna kungörelse, förutom svensk statlig eller kommunal myndighet, den som på grund av allmän tjänst tager befattning med svenskt beskattningsärende.

3 §  1 mom. Handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt må av svensk myndighet begäras under förutsättning att skatten skall uttagas av sådan i Sverige skattskyldig person, som avses i artikel 1 § 1 av ovannämnda avtal.

[S2]Förelåg i första stycket angiven förutsättning under den tidrymd eller vid den tidpunkt skatteanspråket avser, skall den omständigheten, att förutsättningen sedermera bortfallit, icke utgöra hinder för begäran om handräckning.

[S3]2 mom. Handräckning som i 1 mom. sägs kan icke erhållas,

 1. om skatten skall uttagas av belgisk medborgare eller juridisk person i Belgien i andra fall än då fråga är om sådana skatter, som avses i artikel 20 § 4 av ovannämnda avtal,
 2. om beslutet i skatteärendet icke är verkställbart här i riket,
 3. om anledning finnes att antaga, att skatten kan uttagas i Sverige,
 4. om vad som skall uttagas av viss skattskyldig understiger ett belopp av 500 kronor, eller
 5. om skatteanspråket, därest det genomfördes, skulle föranleda dubbelbeskattning i förhållandet mellan de båda staterna.

[S4]Såsom dubbelbeskattning, varom ovan under e) förmäles, skall icke anses den beskattning av inkomst av kapital, som föranledes av bestämmelserna i artikel 8 §§ 2--6 av berörda avtal.

4 §  Svensk myndighet, som önskar handräckning enligt 3 §, skall till vederbörande länsstyrelse ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökning därom. Ansökningen bör innefatta utredning, att i nämnda paragraf angivna förutsättningar för handräcknings erhållande äro för handen. I ansökningen skall vidare angivas

 1. beträffande skattskyldig fysisk person:

[S2]hans namn, yrke eller titel, nationalitet och bostadsadress;

 1. beträffande skattskyldig juridisk person:

[S3]dess namn och adress;

 1. i förekommande fall upplysningar till stöd för tillämpning av artikel 20 § 4 av ovannämnda avtal;
 2. skattens beskaffenhet, den tidrymd eller tidpunkt skatteanspråket avser, skattebeloppet och, i fråga om kommunalskatt, den till skatt berättigade kommunen; samt
 3. i förekommande fall den ort i Belgien, där den skattskyldige kan anträffas eller honom tillhörig egendom finnes.

[S4]Framställningen skall åtföljas av:

 1. utdrag av restlängd, varav skatteanspråket framgår, samt
 2. å tjänstens vägnar meddelad förklaring av den myndighet, som gör ansökningen, att det beslut varå kravet grundas är verkställbart här i riket.

[S5]Handling, varom i föregående stycke sägs, skall vara utfärdad eller till riktigheten bestyrkt av behörig tjänsteman hos domstol eller förvaltningsmyndighet i Sverige samt skall ingivas i två exemplar.

[S6]Länsstyrelse, som mottagit ansökning varom i första stycket sägs, skall snarast till finansdepartementet översända ansökningen, åtföljd av eget yttrande.

5 §  1 mom. Önskar svensk myndighet, för vilken handräckning enligt 3 § begärts i Belgien, göra ytterligare framställning i ärendet eller förete utredning eller bevisning, har myndigheten att i den ordning i 4 § sägs ingiva handlingarna ifråga.

[S2]2 mom. Därest den svenska skattemyndigheten finner anledning föreligga för yrkande om den skattskyldiges försättande i konkurs i Belgien, skall uttrycklig begäran om åtgärd i sådant hänseende göras i den ordning i 4 § sägs. Vad nu stadgats skall ock gälla om anhängiggörande av rättegång vid belgisk allmän domstol eller eljest vidtagande av åtgärd, för vars giltighet kräves domstols medverkan.

6 §  Om det beslut, på grund varav handräckning sökts, upphäves eller ändras innan handräckningsärendet slutförts eller om före nämnda tidpunkt rätten att uttaga skatten helt eller delvis upphör av annan anledning (betalning direkt till vederbörlig svensk myndighet, preskription eller dylikt), skall den myndighet som sökt handräckningen, så snart den erhållit kännedom om förhållandet, i den ordning i 4 § sägs ingiva till Kungl. Maj:t ställd anmälan därom.

7 §  Svensk skatt, som uttagits genom handräckning i Belgien, skall, sedan redovisning avgivits av vederbörande belgiska myndighet, genom svenska ambassaden i Bryssel tillgodoföras den svenska myndighet, som skall uppbära densamma. Tillgodoförandet sker i svenskt mynt med belopp uträknat efter den kurs, enligt vilken vid handräckningens verkställande förvandling skett från svenskt till belgiskt myntslag.

[S2]Har belgisk myndighet vid överförande av medel till svenska ambassaden i Bryssel gjort avdrag för kostnader, skall det avdragna beloppet påföras den svenska myndigheten.

8 §  Har svensk skatt uttagits genom handräckning i Belgien, skall i förhållande till den skattskyldige så anses som om skatten kommit behörig svensk myndighet tillhanda vid tiden för uttagandet.

9 §  Handräckning för uttagande av belopp, som avses i 2 § 1 mom.andra stycket, må endast där fråga är om vite begäras utan samband med framställning om uttagande av svensk skatt. Framställning om uttagande av vite må ej göras, om vitets belopp understiger 500 kronor.

10 §  Vid handräckning enligt denna kungörelse skall vederbörande myndighet i Belgien erhålla ersättning för kostnader på grund av rättegångsförfarande vid belgisk allmän domstol, vilket föranledes av handräckningens verkställande.

[S2]I den mån vederbörande myndighet i Belgien icke gjort avdrag för kostnaden vid redovisning av indrivna medel skall ersättning för kostnaden utbetalas från anslag anvisat för ändamålet.

[S3]Har avdrag för kostnaden av vederbörande myndighet i Belgien gjorts vid redovisningen, skall kostnaden avföras å nyssnämnda anslag.

Ändringar

Kungörelse (1958:381) angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt

Ändring, SFS 1990:314

  Omfattning
  upph.