Upphävd författning

Veterinär utförselkungörelse (1958:552)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1958-11-21
Ändring införd
SFS 1958:552
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelserna i denna kungörelse ha till syfte att förebygga spridning av smittsamma djursjukdomar och att tillgodose djuskyddsintresset.

[S2]Med djur avses i denna kungörelse djur av följande slag, nämligen djur tillhörande hästsläktet och klövbärande djur,

[S3]höns, kalkoner, ankor, tamgäss och tamduvor,

[S4]vilda däggdjur och vilda fåglar. Förordning (1976:61).

2 §  Lantbruksstyrelsen äger föreskriva att den, som inkommit i riket för att inköpa eller avhämta djur för utförsel, icke må härstädes besöka kreatursstall eller annorledes träda i beröring med djur utan att hava vidtagit av styrelsen bestämda åtgärder i smittskyddssyfte. Kungörelse (1971:1129).

3 §  Omedelbart innan djur tages ombord å fartyg eller luftfartyg, varmed det skall föras ur riket, skall djuret underkastas besiktning av veterinär som enligt vad därom finnes stadgat är förordnad till gränsveterinär.

[S2]Finner veterinären omständigheterna giva skälig anledning till misstanke att djuret är angripet av smittsam sjukdom, må det ej utföras. I annat fall skall veterinären utfärda intyg att djuret godkänts för utförsel. I intyget skall djuret identifieras genom öronnummer eller signalement eller på annat sätt som lantbruksstyrelsen bestämmer.

[S3]Djur som icke tagits ombord å fartyg eller luftfartyg inom 24 timmar efter besiktning skall före utförseln undergå ny besiktning enligt första stycket.

[S4]Bestämmelserna i denna paragraf äga ej tillämpning beträffande återutförsel som sker på grund av stadgande i veterinära införselkungörelsen den 21 november 1958 (nr 551) eller med stöd därav meddelade föreskrift. Kungörelse (1972:68).

4 §  Har djur, som skall utföras sjö- eller luftledes, anlänt till utförselorten från annan ort, äger gränsveterinär föreskriva, att djuret, även om så ej föranledes av besiktningen eller märkningen, skall urlastas, rengöras eller på annat sätt vårdas, ävensom bestämma tid varunder djuret skall hava erhållit vård innan besiktningen sker, allt under hänsynstagande till den tillryggalagda vägsträckan samt övriga på djurets hälsotillstånd och allmänna välbefinnande inverkande omständigheter.

5 §  Transportmedel och förvaringspersedel må ej användas vid utförsel av djur sjö- eller luftledes utan att hava godkänts av gränsveterinär. För godkännande förutsättes att anordningarna överensstämma med gällande bestämmelser om transport av levande djur samt att å transportmedlet företagits erforderliga desinfektionsåtgärder.

6 §  Skall djur under utförsel med tågfärja eller annat fartyg förvaras i godsvagn eller annat lastfordon och kan det antagas att fordonet förut använts till djurtransport, må djuret ej lastas på fordonet med mindre detta undergått desinfektion som godkänts av veterinär. Intyg om desinfektionen skall anbringas på fordonet.

7 §  Lantbruksstyrelsen äger medgiva av omständigheterna betingade undantag från bestämmelserna i 3-6 §§ så ock meddela de närmare föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna kungörelse. Kungörelse (1971:1129).

8 §  För besiktning eller annan förrättning, vilken veterinär utför på grund av bestämmelse i denna kungörelse eller föreskrift som utfärdats med stöd av kungörelsen, äger han uppbära ersättning enligt vad därom finnes särskilt stadgat.

9 §  Samtliga kostnader för veterinärbesiktning, tagande och undersökning av prov, desinfektion eller annan åtgärd i ärende som avses i denna kungörelse skola gäldas av exportören. Beträffande åtgärd avseende transportmedel eller däri befintligt djur äro jämväl transportmedlets ägare och, i förekommande fall, befälhavare ansvariga för gäldande av kostnaderna.

10 §  En gränsveterinärs beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos lantbruksstyrelsen.

[S2]Lantbruksstyrelsens beslut i ett särskilt fall får överklagas hos kammarrätten.

[S3]Beslut som har meddelats enligt denna kungörelse gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Förordning (1990:842).

11 §  Angående påföljd för olovlig utförsel av vara, som i denna kungörelse avses, och för försök därtill föreskrivs i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. I fråga om förfarandet med beslagtaget gods skall iakttas de försiktighetsmått som jordbruksverket efter anmälan av generaltullstyrelsen anser nödvändiga.

[S2]Den som bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av denna kungörelse, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om straff för varusmuggling. Förordning (1991:1356).

12 §  Det åligger tullmyndighet att övervaka, att utförsel icke sker utan att bestämmelserna i denna kungörelse och de med stöd av densamma meddelade föreskrifterna blivit iakttagna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1960:458

  Omfattning
  ändr. 11 §

Ändring, SFS 1971:1129

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 10, 11 §§

Ändring, SFS 1972:68

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1976:61) om ändring i veterinära utförselkungörelsen (1958:552)

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1990:842) om ändring i veterinära utförselkungörelsen (1958:552)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:1356) om ändring i veterinära utförselkungörelsen (1958:552)

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1994:542

  Omfattning
  upph.