Upphävd författning

Kungörelse (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1959-04-10
Ändring införd
SFS 1959:147 i lydelse enligt SFS 1994:703
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Befattningshavare vid lots- och fyrstaten, som är värnpliktig eller fast anställd vid krigsmakten, är tjänstgöringsskyldig vid krigsmakten endast i den utsträckning som angives i denna kungörelse.

2 §  1 mom. Värnpliktig skall fullgöra första tjänstgöring (tjänstgöring i en följd) jämlikt 27 § 1 mom. värnpliktslagen men är därutöver befriad från tjänstgöring vid krigsmakten. Den som icke är distriktsbefäl eller tjänstgör i annan befattning på distriktsexpedition är dock skyldig att fullgöra tjänst- göring jämlikt 28 § värnpliktslagen under förutsättning att sjöfartsstyrelsen anmält till Försvarsmakten, att vederbörande icke erfordras för sin tjänst vid lots- och fyrstaten.

[S2]2 mom. Tjänstgöring jämlikt 28 § värnpliktslagen fullgöres enligt Försvarsmakten bestämmande företrädesvis vid marinens kustbevakning på kustbevakningsstation i närheten av den tjänstgöringsskyldiges ordinarie stationseringsort. Förordning (1994:703).

3 §  Den som är fast anställd inom försvarsmakten skall fullgöra den tjänstgöring som åligger honom där. Den som är anställd som reservofficer i marinen är dock befriad från tjänstgöring inom försvarsmakten under höjd beredskap, om inte Sjöfartsverket anmält till Försvarsmakten att han inte behövs för tjänstgöring vid lots- och fyrstaten. Förordning (1994:703).

4 §  1 mom. Bestämmelserna i 2 § skola i tillämpliga delar gälla jämväl för sådan personal över värnpliktsåldern, som avgått från anställning i någon av krigsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren och beträffande vilken, enligt vad därom särskilt stadgas, värnpliktslagen är tillämplig även efter värnpliktstidens utgång.

[S2]2 mom. Vad i 2 § stadgas om tjänstgöring jämlikt värnpliktslagen skall gälla jämväl motsvarande tjänstgöring jämlikt lagen om vapenfria värnpliktiga.

Ändringar

Kungörelse (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring

Förordning (1993:244) om ändring i kungörelsen (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:703) om ändring i kungörelsen (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:238

  Omfattning
  upph.