Upphävd författning

Kungörelse (1959:187) angående kvalitetsbenämning på matpotatis

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1959-05-22
Ändring införd
SFS 1959:187
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till människoföda avsedd potatis må ej saluhållas eller försäljas under benämning som angiver eller antyder att varan är av särskilt god beskaffenhet, med mindre den är försedd med det för Svensk matpotatiskontroll såsom varumärke registrerade SMAK-märket.

[S2]Vad i första stycket sägs gäller ej

  1. potatis som av odlare utbjudes eller försäljes till partihandlare,
  2. potatis som skall användas vid fabriksmässig eller därmed jämförlig livsmedelsframställning,
  3. potatis som saluhålles eller försäljes i kokt eller annorledes berett skick,
  4. potatis som enligt av lantbruksstyrelsen meddelade föreskrifter är att hänföra till färskpotatis.

2 §  Den som bryter mot bestämmelsen i 1 §, straffes med dagsböter. Domstolen äger tillika förklara, att det varuparti, som överträdelsen gäller, ävensom gods eller penningar, som den tilltalade i samband med överträdelsen mottagit, skola helt eller delvis vara förverkade. Där egendom, som eljest skolat förklaras förverkad, ej kan tillrättaskaffas, skall i stället dess värde förklaras förverkat.

[S2]Förklaras vara förverkad, skall även emballage eller kärl, vari den förvaras, vara förverkat.

[S3]Värdet av förverkad egendom tillfaller kronan.

Ändringar

Kungörelse (1959:187) angående kvalitetsbenämning på matpotatis

Förarbeten
Prop. 1959:35

Ändring, SFS 1990:623

    Omfattning
    upph.