Upphävd författning

Kungörelse (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1959-01-16
Ändring införd
SFS 1959:22 i lydelse enligt SFS 1973:52
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här.
Sedan den 29 juli 1958 avtal, vars lydelse i engelsk text och svensk översättning bilaga (bilaga 1) vid denna kungörelse utvisar, slutits mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter, har Kungl. Maj:t - med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt - funnit gott
dels förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del lända till efterrättelse och tillämpas med ledning av dess lydelse i den svenska översättningen samt under iakttagande av härvid såsom bilaga (bilaga 2) fogade anvisningar;
dels ock föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst eller förmögenhet skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de uppgifter till ledning för taxeringen, vilka har har varit skyldig lämna, därest lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:854 ö.b.).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  Kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet skola, såvitt angår kupongskatt, första gången tillämpas med avseende å utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning efter den 31 december 1957 och icke förfallit till betalning sistnämnda dag eller tidigare.
  I övrigt skola kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet första gången tillämpas med avseende å 1959 års taxering.
  Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 5 december 1958 (nr 644) angående tillämpning av ett mellan svenska regeirngen och Arabrepublikens regering träffat avtal om fritagande från beskattning av inkomster härrörande från luftfartstrafik; dock att sistnämnda kungörelse alltjämt skall äga tillämpning såvitt avser 1958 års taxering eller eftertaxering för år 1958 eller tidigare år.
  1. Kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter samt kungörelsen (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f. d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m. m. skall alltjämt tillämpas
   1. i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats före den 1 januari 1997,
   2. i fråga om övriga skatter på inkomst, för beskattningsår som börjat före den 1 januari 1997, samt
   3. i fråga om förmögenhetsskatt, på förmögenhet som taxeras vid 1997 eller tidigare års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1958:B 47

Ändring, SFS 1973:52

Omfattning
ändr. 1 p anvisn. till art. 5 i bil. 2

Ändring, SFS 1995:543

  Omfattning
  upph.