Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:24) om tillämpning av ett mellan Sverige och Indien den 30 juli 1958 ingången avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-02-06
Ändring införd
SFS 1959:24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här.
Sedan den 30 juli 1958 avtal, vars lydelse i engelsk text och svensk översättning bilaga /k/ (bilaga 1) /-k/ vid denna kungörelse utvisar, slutits mellan Sverige och Indien för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst, har Kungl. Maj:t - med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370) och 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt - funnit gott
/k/ dels /-k/ förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del lända till efterrättelse och tillämpas med ledning av dess lydelse i den svenska översättningen samt under iakttagande av härvid såsom bilaga /k/ (bilaga 2) /-k/ fogade anvisnignar;
/k/ dels ock /-k/ föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att, utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de uppgifter till ledning för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna, därest lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (jämför 1974:770 ö.b.).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1959:24) om tillämpning av ett mellan Sverige och Indien den 30 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet skola första gången tillämpas med avseend eå 1959 års taxering.
Förarbeten
Prop. 1958:B 48

Ändring, SFS 1988:1496

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1959:24) om tillämpning av ett mellan Sverige och Indien den 30 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst.
  Den upphävda kungörelsen tillämpas fortfarande på inkomst som förvärvas före den 1 januari 1989.
  Omfattning
  upph.