Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:486) om offentlig förevisning av djur

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1959-11-06
Ändring införd
SFS 1959:486
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Enl. SFS1983:621 föreskrivs att i 4 § ordet "hälsovårdsnämnd" skall bytas ut mot "miljö- och hälsoskyddsnämnd".

3 §  För att i särskilt fall kunna bedöma hur ett djur behandlas vid förevisning, övning eller filminspelning, får läns-, distrikts- eller stadsveterinär eller den, som för ändamålet utsetts av lantbruksstyrelsen, påkalla samt närvara vid demonstration av tillvägagångssättet. Förordning (1980:731).

10 §  Den som åsidosätter skyldighet enligt 3 § eller 4 a § eller bryter mot en veterinärs förbud enligt 4 a § eller mot 5, 6 eller 7 § döms till böter. Förordning (1980:731).

Ändringar

Kungörelse (1959:486) om offentlig förevisning av djur

Ändring, SFS 1966:450

  Omfattning
  ändr. 9-11 §§; ny 4 a §

Ändring, SFS 1971:1134

  Omfattning
  ändr. 1-4, 4 a, 7-9, 11, 12 §§

Förordning (1980:731) om ändring i kungörelsen (1959:486) om offentlig förevisning av djur

  Omfattning
  ändr. 3, 10 §§

Förordning (1983:621) om ändring i kungörelsen (1959:486) om offentlig förevisning av djur

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Ändring, SFS 1988:539

  Omfattning
  upph.