Kungörelse (1959:540) angående tillämpningen av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1959-12-11
Ändring införd
SFS 1959:540
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Kungl. Maj:t har, i anledning av träffade överenskommelser och med stöd av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m., funnit gott förordna, att vitsord i där angivet avseende skall tillerkännas intyg, utfärdat av den diploma tiske representanten här i riket för stat som är ansluten till den i Bryssel den 10 april 1926 avslutade konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om statsfartygs fri- och rättigheter.
Uppgift om vilka stater som äro anslutna till konventionen meddelas på begäran av utrikesdepartementet.

Ändringar

Kungörelse (1959:540) angående tillämpningen av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.