Kungörelse (1959:82) om skattefrihet för vissa anslag från lågkonjunkturfond m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1959-04-10
Ändring införd
SFS 1959:82
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Bestämmelserna i denna kungörelse skola äga tillämpning å medel, vilka enligt beslut av arbetsmarknadsstyrelsen, i form av anslag till visst av styrelsen angivet ändamål, uppburits från sådan lågkonjunkturfond som avses i 2 § förordningen den 25 april 1952 (nr 185) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för vissa exportavgifter avseende år 1952, m.m.

2 §  Medel som avses i 1 § skola, utan hinder av vad därom eljest finnes stadgat, vid taxering enligt kommunalskattelagen och förordningen om statlig inkomstskatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

3 §  Utgifter, vilka bestritts med medel som enligt 2 § icke utgöra skattepliktig inkomst, må icke vid taxeringen avdragas såsom omkostnad. Hava sådana medel använts för att anskaffa tillgång för stadigvarande bruk, skall vid beräkning av värdeminskningsavdrag såsom anskaffningskostnad för tillgången anses allenast så stor del av kostnaden, som icke täckts av nämnda medel.

Ändringar

Kungörelse (1959:82) om skattefrihet för vissa anslag från lågkonjunkturfond m.m.