Stadga (1960:200) för Längmanska företagarfonden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1960-05-27
Ändring införd
SFS 1960:200 i lydelse enligt SFS 1968:9
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Längmanska företagarfonden består av den med litt A. betecknade delen av den donation, som finländske handlanden Erik Johan Längman genom testamente den 20 december 1859 upprättat till förmån för Sveriges alla stånd och folkklasser.

2 §  Fonden har till ändamål att främja företagsamhet, företrädesvis hantverk, slöjd, småindustri, jordbruk, skogsbruk och fiske.

3 §  Ur fonden skall utgå bidrag till åtgärder av gemensamt intresse för ett flertal företagare, såsom forskning, rådgivning, upplysning, yrkesutbildning, försöksverksamhet, utredningar och marknadsundersökningar. Enskild företagare må ock, om särskilda skäl äro därtill, tilldelas bidrag för åtgärd, som han icke kan antagas vara i stånd att själv bekosta.

4 §  Fondens verksamhetsområde skall tills vidare omfatta Norrbottens län samt, i den mån det är lämpligt med hänsyn till verksamhetens art och inriktning, angränsande delar av nordligaste Sverige.

5 §  Av fondens årliga avkastning skall en fjärdedel läggas till kapitalet samt återstoden användas till utdelning och förvaltningskostnader.

6 §  Bidrag ur fonden beviljas av en särskild nämnd, Längmanska företagarfondens nämnd. Nämnden äger taga initiativ i allt, som tillhör främjandet av fondens syften.

7 §  Nämnden består av ordförande och fem andra för högst fyra år utsedda ledamöter.

[S2]Ordförande är tills vidare landshövdingen i Norrbottens län eller vid förfall för honom landssekreteraren i länet. Av övriga ledamöter utser länsstyrelsen i Norrbottens län en ledamot, som skall vara målsman för forskningsintressen, samt landstinget, lantbruksnämnden, skogsvårdsstyrelsen och företagareföreningen i Norrbottens län vardera en ledamot. För varje ledamot utses i enahanda ordning en suppleant. (Kungörelse 1968:9)

8 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna därtill föranleda. Nämnden är beslutför, då utom ordföranden minst tre ledamöter äro tillstädes. Såsom nämndens beslut gäller den mening, varom de flesta förena sig eller vid lika röstetal den som biträdes av ordföranden. Vid sammanträde skall föras protokoll, som justeras av ordföranden. Nämnden äger inom eller utom sig utse sekreterare.

9 §  Kostnaderna för nämndens verksamhet utgå ur fonden. Ordförande, ledamöter och suppleanter äga i anledning av uppdraget åtnjuta dels arvode, som fastställes av Kungl. Maj:t, dels resekostnadsersättning och traktamente enligt rese- och traktamentsklass A i allmänna resereglementet. Ersättning till sekreteraren fastställes av Kungl. Maj:t efter framställning av nämnden.

10 §  Statskontoret, som förvaltar fondmedlen, har att efter framställning från nämnden verkställa de utbetalningar från fonden, vilka beslutas jämlikt bestämmelserna i denna kungörelse.

11 §  Det åligger nämnden att årligen dels före den 1 september till Kungl. Maj:t avgiva berättelse över nämndens verksamhet under senast förflutna budgetår, dels inom därför stadgad tid till riksrevisionsverket för granskning överlämna räkenskaper med tillhörande verifikationer för senaste budgetår. (Kungörelse 1968:9)

Ändringar

Stadga (1960:200) för Längmanska företagarfonden

Ändring, SFS 1968:9

    Omfattning
    ändr. 7, 11 §§