Upphävd författning

Kungörelse (1960:37) med föreskrifter om förvärv av behörighet för vissa vattenundersökningar enligt hälsovårdsstadgan

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1960-02-26
Ändring införd
SFS 1960:37 i lydelse enligt SFS 1993:457
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ansökan om vinnande av behörighet att utföra vattenundersökning, varom förmäles i 6 kap.hälsovårdsstadgan den 19 december 1958 (nr 663), skall göras skriftligen hos socialstyrelsen. Kungörelse (1968:619).

2 §  Avser behörigheten fysikalisk-kemisk undersökning skall vid ansökan fogas:

 1. intyg utvisande att sökanden avlagt något av följande kunskapsprov
  1. filosofie kandidatexamen eller filosofisk ämbetsexamen, i båda fallen med lägst betyget Med beröm godkänd i kemi;
  2. apotekarexamen;
  3. avgångsexamen vid teknisk högskolas avdelning för kemi;
  4. ingenjörsexamen vid kemiteknisk linje vid högre tekniskt läroverk;
  5. avgångsexamen vid lantbrukshögskola med lägst betyget Med beröm godkänd i kemi; eller
  6. annat kunskapsprov, som av socialstyrelsen förklarats jämförligt med de under a)-e) nämnda;
 2. bevis om praktisk erfarenhet i fysikalisk-kemisk vattenundersökning, förvärvad antingen genom utbildning under minst två månader vid statens naturvårdsverk eller ock på annat sätt, som kan godkännas av socialstyrelsen. Kungörelse (1971:982).

3 §  Avser ansökan behörighet att utföra bakteriologisk undersökning skall vid ansökan fogas:

 1. 1) Intyg utvisande att sökanden avlagt något av följande kunskapsprov
  1. medicine kandidatexamen eller veterinärkandidatexamen och undergått sluttentamen med lägst betyget Godkänd i bakteriologi för medicine licentiat- eller veterinärexamen;
  2. apotekarexamen;
  3. avgångsexamen vid teknisk högskolas avdelning för kemi med lägst betyget Godkänd i ämnet jäsningslära eller i examensämne, vari motsvarande kunskapsstoff ingår;
  4. filosofie kandidatexamen, filosofisk ämbetsexamen eller avgångsexamen vid lantbrukshögskola, i samtliga fall med lägst betyget Godkänd i mikrobiologi; eller
  5. annat kunskapsprov, som av socialstyrelsen förklarats jämförligt med de under a)-d) nämnda;
 2. bevis att sökanden under minst en månad genomgått utbildning i bakteriologiska vattenundersökningar vid statens naturvårdsverk, statens bakteriologiska laboratorium eller annat av socialstyrelsen för ändamålet godkänt vattenlaboratorium.

[S2]Sökande, som äger grundlig vetenskaplig utbildning och beprövad erfarenhet i bakteriologi, må av socialstyrelsen erhålla behörighet att utföra bakteriologisk undersökning, även om han icke genomgått särskild utbildning i bakteriologiska vattenundersökningar. Kungörelse (1971:982).

4 §  Meddelad behörighet att verkställa vattenundersökning må återkallas, om särskilda skäl äro därtill.

5 §  Om talan mot socialstyrelsens beslut i ärende som avses i 1 eller 4 § finnas bestämmelser i 86 § hälsovårdsstadgan (1958:663).

[S2]Talan mot annat beslut av socialstyrelsen enligt denna kungörelse föres hos Kungl. Maj:t genom besvär. Kungörelse (1971:982).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1960:37) med föreskrifter om förvärv av behörighet för vissa vattenundersökningar enligt hälsovårdsstadgan

Ändring, SFS 1968:619

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1969. Begränsad behörighet att utföra bakteriologiska vattenundersökningar som meddelats enligt äldre bestämmelser äger dock fortsatt giltighet.
  Omfattning
  ändr. 1-3 §§

Ändring, SFS 1971:982

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; ny 5 §

Förordning (1993:457) om upphävande av kungörelsen (1960:37) med föreskrifter om förvärv av behörighet för vissa vattenundersökningar enligt hälsovårdsstadgan

Omfattning
upph.