Upphävd författning

Statens avtalsnämnds cirkulär (1960:404) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1960-06-03
Ändring införd
SFS 1960:404
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För städningspersonal i statens tjänst skall vid tillämpningen av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) bl.a. följande gälla.
Med minst halvtidstjänstgöring enligt 3 §1 och 2 mom. SPR skall förstås en arbetstid av minst 21 timmar 15 minuter i genomsnitt per vecka.
Med minst halvtidstjänstgöring enligt 10 § SPR skall förstås en arbetstid av minst 21 timmar 15 minuter i genomsnitt per vecka, dock att för kvinnliga arbetstagare i vad avser tid såsom arbetare före den 1 juli 1959 med minst halvtidstjänstgöring skall förstås en arbetstid av minst 21 timmar i genomsnitt per vecka.
I enlighet med av Kungl. Maj:t den 1 april 1960 lämnat bemyndigande får statens avtalsnämnd meddela följande grunder för beräkning av sysselsättningsgrad enligt SPR i fall då arbets- och löneförhållanden för städningspersonal reglerats i s.k. prisavtal.
Veckoarbetstiden för regelmässig städning å söckendagar, för städning å sön- och helgdagar samt för storstädning framräknas enligt följande regler:
 1. Den uträknade årslönen för /k/ regelmässig städning å söckendagar /-k/ exklusive kallortstillägg -- efter avdrag av ev. nattidsförhöjning -- divideras med den för ortsgruppen i avtalet för året angivna timlönen och kvoten divideras därefter med 50.
 2. Det uträknade årsbeloppet för /k/ städning å sön- och helgdagar /-k/ -- efter avdrag av förhöjningen på grund av arbetets förläggande till sådan tid -- divideras med den för ortsgruppen i avtalet för året angivna timlönen och kvoten divideras därefter med 50.
 3. Årsbeloppet av /k/ storstädningsersättning /-k/ -- efter avdrag för ev. nattids- eller sön- och helgdagsförhöjningar -- divideras med den för ortsgruppen i avtalet för året angivna timlönen och kvoten divideras därefter med 50.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Statens avtalsnämnds Cirkulär (1960:404) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för viss städningspersonal vid tillämpningen av statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.

Övergångsbestämmelse

Anm. 2: För städerskor avlönade enligt det s.k. tidavtalet skall liksom hittills arbetstidsberäkningen grundas på i respektive avtal angivna arbetstider. Statens Avtalsverks cirkulär (1967:661).

Ändring, SFS 1965:527

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1967:661

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1988:1159) om upphävande av vissa författningar rörande statliga pensioner

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-01-01