Upphävd författning

Kungörelse (1960:472) angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1960-06-30
Ändring införd
SFS 1960:472
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av 20 § första stycket lagen den 5 juni 1959 om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge, funnit gott förordna, att nämnda lag skall från och med den 1 september 1960 vinna tillämpning i förhållande till samtliga omförmälda stater.
Har framställning om utlämning gjorts före den 1 september 1960 men ej blivit dessförinnan slutligen prövad, skall frågan prövas enligt nämnda lag. Beträffande förfarandet i ärendet skall dock lagen den 6 december 1957 om utlämning för brott tillämpas.

Ändringar

Kungörelse (1960:472) angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Förordning (2013:847) om upphävande av kungörelsen (1960:472) angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Omfattning
upph.