Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till lagen (1941:251) om särskild varuskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1960-11-25
Ändring införd
SFS 1960:613
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid bestämmande av varas beskattningsvärde enligt 3 § 2 mom. förordningen om särskild varuskatt skall ett belopp motsvarande kassarabatt medräknas i beskattningsvärdet dock allenast under förutsättning att sådan rabatt tillämpas i fråga om hela eller någon del av den försäljning, till vilken hänsyn skall tagas vid beskattningsvärdets bestämmande.

2 §  Tillämpar skattskyldig räntetillägg eller annat tillägg för det fall att betalning icke sker inom viss av honom bestämd tid, skall vad i 1 § stadgas angående belopp motsvarande kassarabatt äga motsvarande tillämpning i fråga om sådant tillägg.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 25 maj 1941 (nr 251) om särskild varuskatt

Förordning (1990:800) om upphävande av kungö- relsen (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 25 maj 1941 (nr 251) om särskild varuskatt

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att kungörelsen (1960:613) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 25 maj 1941 (nr 251) om särskild varuskatt skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.
  Kungörelsen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1993-01-01