Upphävd författning

Reglemente (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1960-10-28
Ändring införd
SFS 1960:662
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Stora Sjöfallets nationalpark, som har tillkommi i syfte att bevara ett högnordiskt fjällandskap i dess naturliga tillstånd, skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 §  Inom nationalparken skall, med de undantag som framgå av 3 § här nedan och 6 § naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara förbjudet

[S2]att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så ock att bortföra mineral;

[S3]att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock att borttaga andra växter eller växtdelar;

[S4]att fiska utan särskilt tillstånd;

[S5]att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att från ort till annan föra dödat eller fångat djur eller att skada eller bortföra ägg, rom eller bo;

[S6]att uppföra byggnad eller stadigvarande bostad, verkställa odling eller beta kreatur;

[S7]att medföra hund;

[S8]att nyttja motordrivet fordon eller motorbåt;

[S9]att landa med luftfartyg. Kungörelse (1968:664).

3 §  Utan hinder av bestämmelserna i 2 § skall vara tillåtet

[S2]att vid tillfälligt behov använda torra grenar för att göra upp eld eller anordna skydd;

[S3]att plocka bär för omedelbar förtäring;

[S4]att döda djur då det sker till försvar mot angrepp på person eller egendom;

[S5]att vid färd inom nationalparken beta medförda, för resan erforderliga rid- och klövjedjur;

[S6]att under tiden den 1 januari--den 30 april medföra draghund, därest denna ständigt hålles under omedelbar tillsyn;

[S7]att färdas med motorbåt på Stora Sjöfallsleden;

[S8]att landa med luftfartyg i polis-, sjukvårds- eller räddningsärende;

[S9]att färdas med motordrivet fordon på vägen mellan Vietas och Ritsem. Förordning (1985:487).

4 §  Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:664).

Ändringar

Reglemente (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark

Förarbeten
Prop. 1919:3, Prop. 1909:125

Ändring, SFS 1968:664

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§

Förordning (1985:487) om ändring i reglementet (1960:662) för Stora Sjöfallets nationalpark

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Ändring, SFS 1987:938

  Omfattning
  upph.