Upphävd författning

Kungörelse (1960:80) angående ersättning till godemän vid utmålsförrättningar

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1960-04-22
Ändring införd
SFS 1960:80
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att god man, som enligt 26 § gruvlagen den 3 juni 1938 (nr 314) biträder vid utmålsförrättning, skall äga åtnjuta ersättning efter samma grunder som god man vid lantmäteriförrättning.

Ändringar

Kungörelse (1960:80) angående ersättning till gode män vid utmålsförrättningar

Ändring, SFS 1992:285

    Omfattning
    upph.