Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:281) om stipendium till studerande vid tandläkarhögskola;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1961-05-26
Ändring införd
SFS 1961:281
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Studerande vid tandläkarhögskola må av medicinalstyrelsen tilldelas stipendium å 2 500 kronor årligen under högst fem år, på villkor att han förbinder sig att dels efter det han vunnit legitimation som tandläkare under samma antal år som stipendium innehafts tjänstgöra i folktandvården inom tid som medicinalstyrelsen bestämmer dels ock ställa sig bestämmelserna i denna kungörelse till efterrättelse.

[S2]Studerande, som under mindre än fem år innehaft stipendium, må för den termin, varunder han avlägger examen, tilldelas stipendium för ett halvt år å 1 250 kronor, på villkor som i första stycket sägs.

2 §  Beslut angående tilldelning av stipendier meddelas varje termin för ett år i sänder, dock med det undantag som sägs i 1 § andra stycket.

3 §  /k/ 1 mom. /-k/ Stipendierna kungöras av medicinalstyrelsen till ansökning lediga i god tid före den termin, under vilken de skola utdelas.

[S2]/k/ 2 mom. /-k/ Studerande vid tandläkarhögskola, som önskar komma i åtnjutande av stipendium, eller inträdessökande till tandläkarhögskola, som i händelse av antagning önskar erhålla stipendium, har att inom kungjord tid till vederbörande högskola ingiva till medicinalstyrelsen ställd ansökan därom. Ansökningen skall göras enligt formulär som fastställes av medicinalstyrelsen efter samråd med högskolan.

[S3]Vid ansökningen skall fogas förbindelse som avses i 1 §, undertecknad av sökanden samt, därest denne är omyndig, hans förmyndare.

4 §  Sedan beslut i fråga om de sökandes inträde vid tandläkarhögskola fattats, har högskolans kollegienämnd att utan dröjsmål till medicinalstyrelsen överlämna inkomna stipendieansökningar jämte uppgift, huruvida sökandena antagits till eller äro inskrivna såsom elever vid högskolan.

[S2]Har sökande under minst ett år studerat vid tandläkarhögskola, skall kollegienämnden tillika avgiva yttrande angående den sökandes under det sistförflutna året bedrivna studier.

5 §  Efter prövning av samtliga handlingar har medicinalstyrelsen att skyndsamt besluta rörande stipendiernas fördelning. Härvid skall iakttagas, att sökande som förut åtnjutit stipendium, skall äga företräde, därest han med framgång fullföljt sina studier för tandläkarexamen, samt att i övrigt hänsyn främst skall tagas, vid val mellan sökande som tillhöra olika årskurser, till folktandvårdens behov av arbetskraft och, i fråga om sökande som tillhöra samma årskurs, till sökandens betyg och övriga vitsord.

[S2]Sedan beslut meddelats, skall medicinalstyrelsen ofördröjligen underrätta varje sökande, huruvida ansökningen bifallits eller ej.

6 §  Stipendiebelopp utbetalas med 1 250 kronor varje termin mot uppvisande av kvitton, utvisande att stipendiat för tidigare terminer fullgjort sina ekonomiska skyldigheter såsom studerande vid tandläkarhögskola.

7 §  Studerande vid tandläkarhögskola, som utan giltigt förfall uteblir från eller avbryter deltagande i kurs eller som i vederbörlig ordning skiljes från kurs, vari han deltager, har förverkat beviljat stipendium till den del detta icke utbetalats.

8 §  Inträffar fall, som avses i 7 §, eller avbryter eljest studerande, som erhållit stipendium, sin utbildning eller hindras han av sjukdom eller därmed jämförlig orsak att under det år, för vilket stipendiet beviljats, fullfölja föreskrivna kurser och övningar, skall förhållandet genom vederbörande tandläkarhögskolas försorg utan dröjsmål anmälas till medicinalstyrelsen.

9 §  Tandläkare, som under studietiden vid tandläkarhögskola innehaft stipendium, skall till medicinalstyrelsen lämna uppgift om den tidpunkt, vid vilken tjänstgöring inom folktandvården som fullgöres till uppfyllande av de med stipendiet förbundna villkoren tager sin början ävensom, då tjänstgöringen fullgjorts under föreskriven tid, till styrelsen inkomma med bevis härom.

10 §  Fullföljer stipendiat icke studierna till tandläkarexamen eller föreligger eljest fall som avses i 7 § eller infriar stipendiat icke förbindelse att tjänstgöra inom folktandvården, är han skyldig att på anmodan till medicinalstyrelsen återbetala uppburet stipendiebelopp jämte ränta därå efter fem procent. Om särskilda skäl äro därtill må dock medicinalstyrelsen medgiva befrielse helt eller delvis från denna skyldighet.

[S2]Efterkommes icke anmodan om återbetalning, skall medicinalstyrelsen vidtaga åtgärder för indrivning av förekommande belopp.

11 §  Denna kungörelse skall hållas tillgänglig hos medicinalstyrelsen samt finnas anslagen inom tandläkarhögskolorna.

Ändringar

Kungörelse (1961:281) om stipendium till studerande vid tandläkarhögskola

Förarbeten
Prop. 1961:1

Förordning (1988:1079) om upphävande av kungörelsen (1961:281) om stipendium till studerande vid tandläkarhögskola

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1989-01-01