Upphävd författning

Allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1961-07-27
Ändring införd
SFS 1961:461
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har Kungl. Maj:t meddelat företrädesbestämmelse jämlikt 5 § första stycket allmänna tjänstepliktslagen eller förordnat om tjänsteplikt jämlikt 8 eller 9 § samma lag, åligger det arbetsmarknadsstyrelsen att, i den mån bestämmelsen eller förordnandet ej innehåller föreskrift därom, med beaktande av föreskrifterna i 2 § i lagen fastställa den verksamhet eller det slag av företag, vars behov av arbetskraft skall tillgodoses, ävensom, där det finnes erforderligt, det antal arbetstagare av olika slag, vilka bestämmelsen eller förordnandet avser.

[S2]Styrelsen skall ock meddela anvisningar till ledning för länsarbetsnämnds prövning av fråga om undantag från företrädesbestämmelse eller befrielse från tjänsteplikt.

2 §  Länsarbetsnämnd åligger att, så framt arbetsmarknadsstyrelsen icke förbehållit sig att själv besluta därom, bestämma vilka företag som på grund av företrädesbestämmelse skola tilldelas arbetskraft.

[S2]Uttagning till tjänsteplikt så ock fördelning av tjänstepliktiga på företag eller arbetsplatser ombesörjes av länsarbetsnämnd, såframt arbetsmarknadsstyrelsen icke förbehållit sig att själv besluta därom.

[S3]Om ej särskilda omständigheter föranleda annat, må uttagning till tjänsteplikt ske först efter framställning från arbetsgivare eller sammanslutning av arbetsgivare.

3 §  Uttagning till tjänsteplikt sker genom föreläggande för varje tjänstepliktig enskilt.

[S2]Föreläggande av tjänsteförlängning må dock, när så erfordras för att ändamålet med uttagningen skall uppnås, riktas till icke namngivna arbetstagare hos viss arbetsgivare eller grupp av arbetsgivare.

4 §  I den mån så kan ske utan att ändamålet med uttagningen motverkas, böra i första hand till tjänsteplikt uttagas personer som frivilligt anmäla sig. I övrigt bör skälig hänsyn tagas till arbetsgivarens och den tjänstepliktiges önskemål, tjänstepliktens inverkan på den tjänstepliktiges inkomster och möjlighet att fullgöra honom åvilande vårdnadsskyldighet samt olägenheten för den tjänstepliktige av en förändring av arbetsförhållanden eller bostadsort.

[S2]Innan uttagning sker av någon som är inskriven i det allmänna civilförsvaret, skall vederbörande civilförsvarschef höras.

[S3]Uttages till tjänsteplikt någon som kan beräknas komma att tagas i anspråk för krigsmaktens eller civilförsvarets behov, bör han få sig tilldelad arbetsuppgift, som kan förenas med verksamheten för krigsmakten eller civilförsvaret eller som ej försvårar nämnda ianspråktagande.

5 §  Om uttagning till tjänsteplikt skall den tjänstepliktige ofördröjligen underrättas genom uttagningsbevis, som överlämnas till honom personligen eller tillställes honom i rekommenderat brev. Avskrift av beviset skall samtidigt sändas till arbetsgivare hos vilken tjänsteplikten skall fullgöras samt, om uttagningen avser allmän tjänsteplikt, även arbetsgivare hos vilken den tjänstepliktige är anställd vid tiden för uttagningen.

[S2]Har uttagning till tjänsteförlängning skett genom sådant föreläggande som avses i 3 § andra stycket, må underrättelse om uttagningen lämnas genom anslag på arbetsplatsen eller på annat lämpligt sätt.

[S3]Arbetsmarknadsstyrelsen fastställer formulär till uttagningsbevis och anslag om uttagning.

6 §  Befinner sig riket i krig eller krigsfara och äro med hänsyn till lägets allvar snabba åtgärder av nöden, må arbetsmarknadsstyrelsen bemyndiga länsarbetsnämnd att meddela sådana föreskrifter, som det enligt 1 § första stycket ankommer på styrelsen att utfärda.

7 §  Behörig att fullgöra å länsarbetsnämnd ankommande uppgifter är, om arbetsmarknadsstyrelsen ej annat föreskriver,

  1. såvitt gäller föreläggande av tjänsteplikt eller medgivande av befrielse från tjänsteplikt: länsarbetsnämnden i det län, där den som avses med åtgärden vistas, och
  2. vad gäller övriga åtgärder: länsarbetsnämnden i det län, där det arbete, som beröres av åtgärden, utföres eller skall utföras.

[S2]Vad i första stycket sägs avser den huvudsakliga vistelseorten eller arbetsplatsen. Är vistelsen eller arbetet ej huvudsakligen förlagt till visst län, skall arbetsmarknadsstyrelsen utöva ifrågavarande befogenhet eller uppdraga åt viss länsarbetsnämnd att utöva befogenheten.

8 §  Envar, som kan komma att bliva tjänstepliktig, så ock arbetsgivare åligger att lämna arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnd upplysning om förhållande av betydelse för tillämpning av allmänna tjänstepliktslagen.

[S2]Har Kungl. Maj:t förordnat om allmän tjänsteplikt jämlikt 9 § allmänna tjänstepliktslagen, åligger det envar som kan komma att bliva tjänstepliktig att, till fullgörande av sin i första stycket stadgade skyldighet, efter kallelse personligen inställa sig hos arbetsförmedling inom vars verksamhetsområde han vistas.

9 §  Anvisningar för tillämpning av denna kungörelse meddelas av arbetsmarknadsstyrelsen.

Ändringar

Allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461)

Ändring, SFS 1995:238

    Omfattning
    upph.