Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:514) med särskilda bestämmelser rörande dispositionen av vissa kyrkliga arkiv vid ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1961-10-27
Ändring införd
SFS 1961:514
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kyrkoarkiv i församling, tillhörande pastorat, som beröres av ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen, skall i förekommande fall överlämnas till präst, som efter ändringen handhar kyrkobokföringen i församlingen; dock må kyrkoråds protokoll och andra handlingar i erforderlig utsträckning överlämnas till den, som efter ändringen är ordförande i församlingens kyrkoråd.

[S2]Skola arkivalier enligt vad nu sagts överlämnas till präst i annexförsamling, som ej förfogar över tillräckligt och lämpligt arkivutrymme, må de i stället överlämnas till eller fortfarande vårdas av kyrkoherden i det pastorat, dit församlingen efter ändringen hör, såvida domkapitlet efter hörande av vederbörande tjänstinnehavare och landsarkiv tills vidare eller för viss tid det medgiver.

2 §  Vid överlämnande av kyrkoarkiv i fall, som i 1 § sägs, skall, även om präst, som handhar kyrkobokföringen i församlingen, ej frånträder sin befattning, inventering av arkivet äga rum i enlighet med gällande bestämmelser angående inventering av kyrkoarkiv.

3 §  Beträffande pastoratsarkiv i pastorat, som genom ändring av indelningen upphört eller ändrats till sitt område, skall iakttagas,

[S2]/k/ att /-k/ i protokolls- och räkenskapsböcker ej må göras andra anteckningar än sådana som avse tiden före ändringen,

[S3]/k/ att /-k/ arkivet skall, i den mån ej annat följer av vad nedan i denna paragraf sägs, förvaras tillsammans med kyrkoarkivet i den församling, som varit moderförsamling i pastoratet,

[S4]/k/ att /-k/ handlingar rörande viss ecklesiastik fastighet, vilka fordras för fastighetens förvaltning, skola överlämnas till kykrkoherden i det pastorat, för vilket fastigheten skall disponeras; dock att samlingar (dossierer) av handlingar rörande sådan egendom, vilka avse tiden från och med den 1 maj 1933, må överlämnas i sin helhet,

[S5]/k/ att /-k/ därest avlämnare och mottagare ej kunna enas om vilka handlingar, som enligt vad nyss sagts skola överlämnas, det skall ankomma på domkapitlet att besluta därom,

[S6]/k/ att /-k/ förteckning över de handlingar, som skola överlämnas, skall upprättas i tre exemplar, av vilka ett lägges till det avlämnande och ett till det mottagande arkivet och ett insändes till landsarkivet.

[S7]Med pastoratsarkiv avses protokoll och andra handlingar, som enbart röra pastoratsförvaltningen.

4 §  Från arkiv hos boställsstyrelse i pastor, som upphört eller ändrats till sitt område, skola samtliga handlingar rörande de fastigheter, som tidigare stått under styrelsens förvaltning, överlämnas till kyrkoherden i det pastorat, dit det förra pastoratets moderförsamling hör; ankommande det därefter på kyrkoherden att fördela handlingarna enligt i 3 § angivna grunder.

5 §  Beträffande arkiv hos kyrklig samfällighet, vilken upplöses, meddelar Kungl. Maj:t efter framställning av domkapitlet erforderliga föreskrifter.

6 §  Kontraktsprost i kontrakt, som genom ändring i indelningen upphört eller efter ändring av kontraktets område ej har oförändrad benämning, skall till landsarkivet avlämna kontraktsprostarkivet, ordnat och förtecknat på författningsenligt sätt.

[S2]Till kontraktsprostexpeditionen i sådant kontrakt hörande samling av tryckta böcker och skrifter skall disponeras efter domkapitlets bestämmande.

Ändringar

Kungörelse (1961:514) med särskilda bestämmelser rörande dispositionen av vissa kyrkliga arkiv vid ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen

Ändring, SFS 1991:446

    Omfattning
    upph.