Upphävd författning

Kungörelse (1961:521) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1961-11-17
Ändring införd
SFS 1961:521 i lydelse enligt SFS 1975:851
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Sedan den 30 mars 1961 avtal, vars lydelse i fransk text och svensk översättning bilaga (bilaga 1) vid denna kungörelse utvisar, slutits mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande direkta skatter, har Kungl. Maj:t -- med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt -- funnit gott
dels förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del lända till efterrättelse och tillämpas under iakttagande av härvid såsom bilaga (bilaga 2) fogade anvisningar;
dels ock föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att, utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst eller förmögenhet skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de uppgifter till ledning för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna, därest lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1961:521) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter

Ändring, SFS 1975:851

Omfattning
ändr. anvisn. till art. 7, 8 i bil. 2

Lag (2007:1255) om upphävande av kungörelsen (1961:521) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och faställande av bestämmelser angående ömsesidig hanräckning beträffande direkta skatter

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att kungörelsen (1961:521) om tilllämpning av avtal mellan Sverige och Marocko för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007. Den upphävda kungörelsen ska dock fortfarande tillämpas beträffande
  1. skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari 2008, och
  2. skatt på förmögenhet som tas ut vid 2008 eller tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:63, Prop. 2007/08:16, Bet. 2007/08:SkU13
Omfattning
upph.