Upphävd författning

Kungörelse (1961:563) angående trafikregler för luftfarten

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1961-11-24
Ändring införd
SFS 1961:563 i lydelse enligt SFS 2008:1111
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Trafikregler för luftfart inom svenskt område fastställas av Kungl. Maj:t i huvudsaklig överensstämmelse med de såsom ''International Standards, Rules of the Air'' betecknade trafikregler, vilka antagits av Internationella civila luftfartsorganisationens råd den 27 november 1951, med däri sedermera vidtagna ändringar (de internationella trafikreglerna).

[S2]Det åligger Transportstyrelsen att i samråd med Försvarsmakten på grundval av en av styrelsen ombesörjd översättning av de internationella trafikreglerna samt de ändringar, som kunna komma att vidtagas i dessa, utarbeta förslag till de trafikregler som skola gälla vid luftfart inom svenskt område samt att underställa Kungl. Maj:t sådana förslag för fastställelse.

[S3]Särskilda trafikregler för civil luftfart inom militärt kontrollerat luftrum och på militära flygplatser meddelas av Försvarsmakten i samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1111).

2 §  Vid luftfart med svenskt luftfartyg inom främmande stat skola de internationella trafikreglerna lända till efterrättelse, såvitt de icke strida mot de av den staten utfärdade bestämmelserna.

[S2]Sker luftfart med svenskt luftfartyg inom område, som icke tillhör någon stat, skola de internationella trafikreglerna gälla utan jämkningar.

3 §  Om påföljd för överträdelse av trafikregler som avses i denna kungörelse stadgas i 13 kap.luftfartslagen.

4 §  Trafikregler för civil luftfart skola kungöras av Transportstyrelsen på lämpligt sätt i så god tid som möjligt före ikraftträdandet. Av kungörelsen skall framgå i vilka avseenden bestämmelserna skilja sig från de internationella trafikreglerna, varvid styrelsen för varje moment där skiljaktighet föreligger skall angiva lydelsen i svensk översättning av motsvarande internationella föreskrift.

[S2]I kungörelsen skall innehållet i 2 och 3 §§ denna kungörelse återgivas. Förordning (2008:1111).

5 §  De av Kungl. Maj:t fastställda trafikreglerna skola, såvitt avser kontrollerat luftrum som i 69 § luftfartskungörelsen sägs eller luftled, gälla även i fråga om luftfart med svenska militära luftfartyg, såframt icke Försvarsmakten i samråd med Transportstyrelsen bestämmer annat. I övrigt skola trafikregler som avses i denna kungörelse gälla i fråga om luftfart med svenska militära luftfartyg i den utsträckning som Försvarsmakten föreskriver efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1111).

Ändringar

Kungörelse (1961:563) angående trafikregler för luftfarten

Ändring, SFS 1965:202

    Omfattning
    ändr. 1, 4, 5 §§

Förordning (1994:380) om ändring i kungörelsen (1961:563) angående trafikregler för luftfarten

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (2008:1111) om ändring i kungörelsen (1961:563) angående trafikregler för luftfarten

Omfattning
ändr. 1, 4, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2010:770

Omfattning
upph.