Upphävd författning

Förordning (1961:615) om statlig krigsförsäkring

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1961-12-15
Ändring införd
SFS 1961:615
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ärenden rörande försäkring som avses i 2 och 4 §§ lagen den 26 februari 1960 om statlig krigsförsäkring skola handläggas och avgöras av en särskild nämnd (statens krigsförsäkringsnämnd). Nämnden skall ock förbereda de åtgärder som från statens sida kunna finnas erforderliga för meddelande av statlig krigsförsäkring.

[S2]Över nämndens beslut i försäkringsärenden må klagan icke föras.

2 §  Försäkring som avses i 2 § lagen om statlig krigsförsäkring må av nämnden beviljas allenast när så prövas vara av väsentlig betydelse för folkförsörjningen eller eljest för vidmakthållande av handel eller annan näring.

3 §  Nämnden må taga återförsäkring av försäkringar, som meddelats av nämnden.

4 §  Det åligger nämnden

[S2]att följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt i vad avser behovet av statlig krigsförsäkring,

[S3]att fastställa villkoren för försäkring, som nämnden meddelar,

[S4]att utfärda de anvisningar, som finnas erforderliga för verksamheten,

[S5]att i samråd med statens krigsskadenämnd planlägga samordningen av statlig krigsförsäkring med statligt krigsskadeskydd samt

[S6]att hos regeringen göra de framställningar, vilka påkallas av förhållandena och äga samband med verksamheten. Förordning (1986:1280).

5 §  Nämnden består av generaldirektören och chefen för försäkringsinspektionen, som är nämndens ordförande, samt det antal ytterligare ledamöter och suppleanter som regeringen bestämmer. Dessa ledamöter och suppleanter utses av försäkringsinpektionen för viss tid.

[S2]Bland ledamöterna förordnar inspektionen en vice ordförande. Förordning (1986:1280).

6 §  Nämnden äger antaga för verksamheten erforderlig personal samt, i mån av behov, för särskilda uppgifter anlita experter.

7 §  Regeringen bestämmer ersättning till nämndens ledamöter och suppleanter.

[S2]Ersättning till nämndens personal samt till anlitade experter bestämmes av nämnden enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning (1986:1280).

8 §  Närmare betämmelser rörande arbetet inom nämnden och föreskrifter i fråga om personalen meddelas av nämnden.

9 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna föranleda det eller då minst två andra ledamöter därom göra framställning.

10 §  I handläggning av ärende som är av principiell natur eller eljest av större vikt skola såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Suppleant i nämnden må, oaktat förfall för ledamot ej förekommer, kallas att närvara vid handläggningen av ärende som i första stycket avses.

[S3]Finnes utgången i ärende, som föreligger till behandling inom nämnden, vara av beskaffenhet att lända till nytta eller skada för ledamot eller honom närstående person eller företag, må den ledamoten ej deltaga i behandlingen av ärendet.

11 §  Nämnden är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Förordning (1986:1280).

12 §  Genom bestämmelser som avses i 8 § eller särskilt meddelat beslut må nämnden överlämna åt grupp av ledamöter, särskild ledamot eller särskild befattningshavare hos nämnden att avgöra ärende eller viss grupp av ärenden, som ej äro av sådan beskaffenhet som i 10 § första stycket sägs.

13 §  Protokoll förs vid sammanträde med nämnden eller en grupp av ledamöter eller annars när ett ärende avgörs av en särskild ledamot eller befattningshavare hos nämnden. I protokollet anges vilka som varit närvarande, vilka ärenden som behandlats samt besluten. Förordning (1986:1280).

14 §  Nämnden skall på begäran tillhandagå andra myndigheter med de upplysningar och det biträde som nämnden kan lämna. Av andra myndigheter äger nämnden påkalla de upplysningar och det biträde som erfordras för dess verksamhet och av myndigheterna kunna lämnas.

15 §  I den mån så prövas nödigt för fullgörande av nämndens åligganden äger nämnden eller dess ordförande åt ledamot, befattningshavare hos nämnden eller anlitad expert uppdraga att företaga resor inom landet samt, under tid då nämnden bedriver försäkringsverksamhet, jämväl utom landet.

16 §  Statsmedel, som blivit ställda till nämndens förfogande, ävensom övriga till nämnden inflytande medel skola handhavas och redovisas enligt de föreskrifter regeringen meddelar. Förordning (1986:1280).

17 §  Nämnden skall årligen före den 1 september till det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden rörande krigsförsäkring avge berättelse över nämndens verksamhet under det senaste budgetåret. Förordning (1986:1280).

Ändringar

Förordning (1961:615) om statlig krigsförsäkring

Ändring, SFS 1972:586

  Omfattning
  ändr. 5, 17 §§

Förordning (1986:1280) om ändring i kungörelsen (1961:615) med föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 26 februari 1960 (nr 22) om statlig krigsförsäkring

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 4, 5, 7, 11, 13, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1565

  Omfattning
  upph.