Kungl. Maj:ts Förordning (1962:308) om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-06-06
Ändring införd
SFS 1962:308
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Livränta, som i anledning av olycksfall i arbete utgår enligt kungörelsen den 2 oktober 1908 (nr 100 s. 29) angående en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall eller enligt förordningen den 11 juni 1918 (nr 375) angående en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall, skall förhöjas enligt vad nedan sägs. Motsvarande skall gälla ersättning, som enligt Konungens förordnande utgives enligt grunderna för sistnämnda förordning.

[S2]Kostnad för förhöjning enligt denna förordning bestrids av statsmedel.

2 §  Livränta enligt någon av de i 1 § angivna författningarna, vilken omreglerats jämlikt 3 § eller 4 § första stycket förordnignen den 11 maj 1956 (nr 183) angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare, skall förhöjas med trettio procent.

[S2]Livränta, vilken enligt förordningen den 11 juni 1918 (nr 375) utgår till fader, moder eller adoptant, skall, i förkommande fall efter förhöjning enligt 5 § andra stycket förordningen den 11 maj 1956 (nr 183), jämväl förhöjas med trettio procent.

3 §  Där ej annat följer av vad ovan stadgats, skall i fråga om förhöjning enligt denna förordning i tillämpliga delar gälla vad som finnes föreskrivet beträffande den ersättning, som förhöjts genom förordningen.

4 §  De närmare föreskrifter, som finnas erforderliga för tillämpningen av denna förordning, meddelas av Konungen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1962:308) om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1963 men äger icke tillämpning å ersättning, som belöper å tid dessförinnan.
    Förarbeten
    Prop. 1962:119