Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Arkivstadga (1962:40) för Stockholm

Version: 1962:40

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1962-01-26
Ändring införd
SFS 1962:40
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Stockholms stadsarkiv är arkivmyndighet och arkivdepå för statsmyndigheter, varom i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen stadgas och vilkas verksamhet huvudsakligen avser Stockholm, samt för kommunala myndigheter.

[S2]Med arkiv hos statsmyndighet avses i denna stadga jämväl kyrkoarkiv och arkiv hos den kyrkliga samfälligheten ävensom arkiv hos sådan kommunal myndighet, som omförmäles i 2 § allmänna arkivstadgan.

2 §  Stadsarkivet åligger särskilt att följa arkivväsendets utveckling inom Stockholm och vidtaga härav betingade åtgärder eller hos riksarkivet göra de framställningar och avgiva de förslag, vartill anledning finnes, att främja en ändamålsenlig gallring av arkiv och att, i den mån så kan ske, lämna enskilda råd i arkivfrågor.

3 §  Stadsarkivet har att enligt vad därom är stadgat mottaga arkivhandlingar från statliga och kommunala myndigheter ävensom i övrigt fullgöra de åligganden som jämlikt allmänna arkivstadgan och andra föreskrifter ankommer på stadsarkivet.

[S2]Stadsarkivet äger, i den utsträckning så kan ske, mottaga arkivhand lingar från korporationer, associationer, anstalter, enskilda personer och inrättningar, vilkas verksamhet är av betydelse för Stockholms historia och förvaltning.

4 §  Stadsarkivet har att med iakttagande i tillämpliga delar av allmänna arkivstadgan och gällande bestämmelser om utgallring handha i stadsarkivet förvarade arkiv och samlingar samt att söka fullständiga dessa.

[S2]Arkiven skola ordnas och förtecknas så, att varje särskilt arkiv sammanhålles och att anslutning göres till den ordning, som uppkommit i och genom arkivbildarens organisation och verksamhet.

5 §  Arkiven och samlingarna skola på lämpligt sätt hållas tillgängliga för forskning och studier.

[S2]Stadsarkivet åligger att tillhandagå myndigheter och forskare med upplysningar om arkivhandlingar, att utgiva handlingar och i övrigt understödja vetenskaplig forskning av betydelse för Stockholms historia och förvaltning samt att underhålla och fullständiga sitt bibliotek.

6 §  I fråga om arkiv hos kommunala myndigheter utfärdas av kommunfullmäktige, med iakttagande av vad i denna stadga sägs, bestämmelser om arkivförteckning, inspektion, utgallring och avlämning av arkivhandlingar ävensom övriga för arkiven erforderliga bestämmelser. Kungörelse (1971:110).

7 §  Förvaltningen av stadsarkivet tillkommer Stockholms kommuns arkivnämnd.

[S2]Riksarkivet äger förrätta inspektion av stadsarkivet. Det vid inspektionen förda protokollet skall tillställas arkivnämnden. Kungörelse (1971:110).

8 §  Stadsarkivet skall årligen senast den 31 januari till riksarkivet och arkivnämnden avgiva berättelse över verksamheten vid stadsarkivet under det senast förflutna kalenderåret.

9 §  Chef för stadsarkivet är stadsarkivarien.

[S2]Vid stadsarkivet äro dessutom anställda förste arkivarier och arkivarier samt övrig personal enligt stat.

10 §  Stadsarkivets verksamhet bedrives på sektioner enligt arkivnämndens närmare bestämmande. Kungörelse (1971:110).

11 §  Kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder äga, utan erläggande av lösen, erhålla bestyrkt avskrift av i stadsarkivet förvarad arkivhandling ävenom utan gottgörelse få arkivalisk undersökning verkställd. Kungörelse (1971:110).

12 §  Kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder äga att för handläggning av tjänsteärende såsom lån utbekomma i stadsarkivet förvarad arkivhandling, under villkor, varom med stadsarkivet kan överenskommas. Kungörelse (1971:110).

13 §  Tiden för stadsarkivets öppethållande bestämmes av arkivnämnden med iakttagande av vad som är eller varder föreskrivet om arbetstiden för Stockholms kommuns tjänstemän. Kungörelse (1971:110).

14 §  I fråga om tillsättning och entledigande av befattningshavare vid stadsarkivet samt angående befattningshavares avlöning, pension, semester, tjänstledighet och tjänsteförhållanden i övrigt skola för Stockholms kommunala befattningshavare gällande föreskrifter äga tillämpning.

[S2]Innan tjänst som stadsarkivarie, förste arkivarie eller arkivarie tillsättes, skall från riksarkivet inhämtas yttrande angående sökandes behörighet och lämplighet.

15 § har upphävts genom förordning (1983:735).

Ändringar

Arkivstadga (1962:40) för Stockholm

Ändring, SFS 1971:110

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 10-13 §§; omtryck

Förordning (1983:735) om ändring i arkivstadgan (1962:40) för Stockholm

  Omfattning
  upph. 15 §
  Ikraftträder
  1983-09-01

Ändring, SFS 1991:447

  Omfattning
  upph.