Upphävd författning

Förordning (1962:42) om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s.k. riskgarantier

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1962-03-09
Ändring införd
SFS 1962:42
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott förordna, att belopp, vilket vid dödsfall eller invaliditet utgår på grund av de riskgarantier statsverket iklätt sig för personal, som tjänstgör för Förenta Nationernas räkning eller vid det skandinaviska undervisningssjukhuset i Korea, ej skall vid taxering enligt kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt utgöra skattepliktig inkomst. (Jämför 1974:770 ö.b.)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1962:42) om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s.k. riskgarantier

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling och skall äga tillämpning jämväl med avseende å 1962 och tidigare års taxeringar. Har någon vid förordningens ikraftträdande redan blivit taxerad för belopp, som avses i förordningen, äger han anföra besvär över taxeringen inom den tid och i den ordning, varom förmäles i 100 och 104 §§taxeringslagen.
Genom denna förordning upphäves förordningen den 2 maj 1958 (nr 173) om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k. riskgarantier. (Jämför 1974:773 ö.b.)
Förarbeten
Prop. 1962:6

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.