Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-06-28
Ändring införd
SFS 1962:450
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t, som den 10 februari 1961 utfärdat kungörelse (nr 38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, har funnit gott att i anslutning därtill meddela följande anvisningar rörande förfarandet vid tillämpningen av avtalet.
A. Beträffande fysiska och juridiska personer, som äro bosatta i Sverige
 1. Önskar fysisk eller juridisk person, som enligt förenämnda avtal och kungörelse är bosatt i Sverige, vinna befrielse från skyldighet att i Irland erlägga skatt för i art. VII i avtalet angiven ränta eller för sådan royalty eller sådant kapitalbelopp, som omtalas i art. VIII, eller önskar fysisk person, som nyss nämnts, vinna befrielse från att i Irland erlägga skatt för i art. XVI i avtalet avsedd pension eller för livränta, som omförmäles i art. XVIII, har han att därom ingiva ansökan till länsstyrelsen i det län, inom vilket sökandens hemortskommun är belägen. Ansökningen skall, i fall då yrkandet innefattar återbetalning av erlagd irländsk skatt, avfattas å blankett enligt av irländsk myndighet fastställt formulär med beteckningen Form 01 (Company) resp. Form 01 (Individual) /k/ (Bilaga 1 resp. 2) /-k/ /n1/. Enligt å formulären upptagen föreskrift kan yrkande om återbetalning av irländsk skatt bifallas endast om det framställes inom sex år räknat från utgången av det taxeringsår, då inkomsten tagits till beskattning. Om yrkandet icke avser återbetalning av erlagd skatt utan befrielse från skatteavdrag vid källan för i framtiden utfallande inkomstbelopp, skall ansökan avfattas å formulär med beteckningen Form 03 (Company) resp. Form 03 (Individual) /k/ (Bilaga 3 resp. 4) /-k/ /n1/. Blankett till ansökan, varom ovan sägs, tillhandahålles av länsstyrelsen.
//n1// Bilagorna äro här uteslutna; upplysning om deras innehåll kan erhållas hos länsstyrelserna.
Vederbörande taxeringsintendent har att, efter det ansökan varom nu sagts inkommit till länsstyrelsen, undersöka förutsättningarna för skattebefrielse med hänsyn till sökandens bosättning. Därest sådan förutsättning befinnes föreligga, har taxeringsintendenten att därom å ansökningen kostnadsfritt teckna intyg, varefter ansökningen av taxeringsintendenten översändes till vederbörande myndighet i Irland /The Secretary, Revenue Commissioners, Claims Branch, 9--10 Upper O'Connell Street, Dublin, Ireland/.
Har i ansökningen angiven inkomst ännu icke blivit föremål för beskattning i Sverige, men befinnes att skattskyldighet föreligger för densamma, verkställer taxeringsintendenten erforderliga anteckningar till ledning för blivande taxering i Sverige.
 1. Därest irländsk myndighet för vinnande av skattebefrielse i Irland i andra fall än under 1. sagts fordrar ett officiellt intyg angående den skattskyldiges bosättning i Sverige, åligger det vederbörande taxeringsintendent att -- då förutsättning därför föreligger -- på begäran av den skattskyldige kostnadsfritt utfärda sådant intyg.
B. Beträffande fysiska och juridiska personer, som äro bosatta i Irland
 1. För tillämpning av avtalets bestämmelser /se t.ex. art. XXIII (1)/ kan irländsk myndighet hava behov av vissa upplysningar rörande beskattning i Sverige av en person, som är bosatt i Irland, eller rörande svenskt aktiebolag som verkställer utdelning till sådan skattskyldig (t.ex. angående bolagets taxering, beloppet av erlagd skatt, aktiekapital eller utdelningsprocent). Till irländsk myndighet lämnade uppgifter angående beskattning i Sverige styrkas genom företeende av svensk debetsedel. Upplysningar rörande svenskt aktiebolag varom nyss nämnts lämnas, på begäran av irländsk myndighet, genom finansdepartementets förmedling.
 2. Beträffande förfarandet vid befrielse från kupongskatt för person som är bosatt i Irland stadgas i kungörelsen (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt i Irland, m.m. Ansökan enligt 5 § nämnda kungörelse bör avfattas på blankett enligt formulär med beteckningen Fi 219 /k/ (Bilaga 5) /-k/ /n2/. Blanketter enligt detta formulär tillhandahållas av riksskatteverket (adress Fack, 171 94 Solna) och av vederbörlig irländsk myndighet. Kungörelse (1974:18).
//n2// Bilagan har uteslutits här. Upplysning om dess innehåll kan erhållas hos riksskatteverket.
 1. Skattskyldig, som enligt förenämnda avtal är bosatt i Irland och som i annat fall än ovan under 2. sägs vill framställa yrkande om skattebefrielse i Sverige, bör upptaga sådant yrkande i vederbörlig, härstädes avgiven självdeklaration. Därest såsom förutsättning för skattebefrielse i Sverige gäller, att vederbörande är skattskyldig i Irland för inkomsten i fråga, skall vid deklarationen fogas intyg av irländsk myndighet (Inspector of Taxes) att sådan skattskyldighet föreligger.
 2. Skattskyldig, som vill yrka befrielse från svensk skatt, bör iakttaga de å engelska språket avfattade, tryckta anvisningar, vilka utarbetats till ledning härför /k/ (Bilaga 6) /-k/ /n3/. Anvisningarna, vilka äro betecknade Fi 220, kunna erhållas hos länsstyrelserna samt vederbörlig irländsk myndighet.
//n3// Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan erhållas hos länsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Ändring, SFS 1974:18

  Omfattning
  ändr. 2 p avd. B

Ändring, SFS 1988:988

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  2. Genom förordningen upphävs
   1. kungörelsen (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,
   2. kungörelsen (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,
   3. kungörelsen (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt på Irland, m. m.
  3. De angivna författningarna tillämpas fortfarande på inkomst och realisationsvinst som förvärvas före den 1 januari 1989 och på förmögenhet som taxeras före år 1990.
  Omfattning
  upph.