Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:503) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Ändring införd
SFS 1962:503
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kung. Maj:t -- som förut denna dag utfärdat kungörelse (nr 502) om tillämpning av en mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 27 november 1961 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter -- har funnit gott att, med stöd av 17 § förordningen den 12 februari 1943 (nr 44) om kupongskatt, förordna som följer.

1 §  Därest av omständigheterna uppenbarligen framgår att den, som lyfter utdelning å aktie i svenskt aktiebolag, enligt förenämnda avtal och kungörelse är fritagen från skyldighet att utgöra kupongskatt för utdelningen, skall den sålunda föreliggande rätten till befrielse från kupongskatt iakttagas redan vid utbetalning av utdelningen.

[S2]Kan det antagas, att den, som lyfter utdelningen, handlar som bulvan för annan, skall däremot vid utbetalning av utdelningen för gäldande av kupongskatt innehållas i 2 § förordningen om kupongskatt angiven procent av utdelningen. Motsvarande skall gälla, då eljest av omständigheterna icke uppenbarligen framgår att rätt till befrielse från kupongskatt föreligger enligt avtalet och kungörelsen (t.ex. därför att uppgiften å den skattskyldiges adress är ofullständig).

[S3]Om påföljd vid underlåtenhet att behörigen innehålla och till kupongskattekontoret inbetala kupongskatt stadgas i ovannämnda förordning.

2 §  Kan någon i fall, då del av utdelning innehållits jämlikt 1 § andra stycket, visa att han enligt förenämnda avtal och kungörelse är fritagen från skyldighet att utgöra kupongskatt, skall det innehållna beloppet på ansökan av den skattskyldige restitueras.

3 §  Ansökan om restitution, som i 2 § sägs, skall ingivas till kupongskattekontoret senast under tredje kalenderåret efter det, då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

[S2]Vid ansökan skola fogas vederbörligt intyg rörande den erlagda kupongskatten samt utredning om att sökanden vid den tidpunkt, då utdelningen blev tillgänglig för lyftning, ägde hemvist i det brittiska territorium, varom fråga är.

[S3]I ansökningen skall vidare angivas huruvida sökanden vid den tidpunkt, då utdelningen blev tillgänglig för lyftning, bedrev rörelse i Sverige från ett härstädes beläget fast driftställe. Uppgiver sökanden att så icke var fallet, skall uppgiften styrkas medelst intyg av bank eller annan, som kan antagas känna till sökandens affärsförhållanden.

4 §  Beslut i anledning av ansökan om restitution meddelas av kupongskattenämnden.

[S2]Över kupongskattenämndens beslut må besvär anföras i den ordning, som angives i 15 § förordningen om kupongskatt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1962:503) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i vissa brittiska territorier

Ändring, SFS 1987:1045

    Övergångsbestämmelse

    De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och territorier på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
    Omfattning
    upph.