Upphävd författning

Kungörelse (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Ändring införd
SFS 1962:516 i lydelse enligt SFS 1992:1558
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Har någon erhållit folkpension med stöd av reglerna i 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring men sedan förlorat sin rätt till pension på grund av att han upphört att vara bosatt i Sverige, kan han efter ansökan få fortsätta att uppbära pensionen. En förutsättning för detta är att han vistas utomlands för vård av hälsan eller för behandling av sjukdom och det finns skälig anledning att anta att vården eller behandlingen har avsevärd betydelse för honom. Behovet av vården eller behandlingen skall styrkas med läkarintyg eller på annat tillfredsställande sätt.
De ytterligare föreskrifter, som behövs för verkställigheten av denna kungörelse, meddelas av Riksförsäkringsverket. Förordning (1992:1558).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall

Förordning (1979:130) om ändring i kungörelsen (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall

    Omfattning
    ändr.

Förordning (1992:1558) om ändring i kungörelsen (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 2002:965

Övergångsbestämmelse

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för förmån som avser tid före utgången av december 2002.
Omfattning
upph.