Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1962:560) till statsmyndigheterna angående skyldighet att till nationalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst och konsthantverk;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1962-11-02
Ändring införd
SFS 1962:560
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Jämlikt 3 § andra stycket instruktionen den 6 juni 1962 (nr 474) för nationalmuseet med östasiatiska museet skall nationalmuseet bland annat förteckna sådana museet ej anförtrodda samlingar av konst och konsthantverk, som tillhöra staten eller understödjas av staten, i den mån dessa ej stå under tillsyn eller vård av annan myndighet eller inrättning, i vilken enligt vad därom är föreskrivet ingår betryggande sakkunskap om konst och konsthantverk.
Med anledning av framställning från nationalmuseet finner Kungl. Maj:t gott förordna följande.
Statsmyndigheterna skola till nationalmuseet så snart ske kan lämna uppgift å sådana samlingar och föremål av konst och konsthantverk i deras besittning, vilka ej stå under tillsyn eller vård av sådan myndighet eller inrättning som avses i 3 § andra stycket instruktionen för nationalmuseet med östasiatiska museet.
Uppgifterna skola lämnas å formulär, som fastställes och tillhandahålles av nationalmuseet.
Det åligger nationalmuseet att giva berörda myndigheter erforderliga råd och anvisningar.

Ändringar

Cirkulär (1962:560) till statsmyndigheterna angående skyldighet att till nationalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst och konsthantverk

Ändring, SFS 1990:195

    Omfattning
    upph.