Upphävd författning

Kungörelse (1962:660) med föreskrifter rörande förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkes skada m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-12-07
Ändring införd
SFS 1962:660
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna att, i fall då 3 § kungörelsen den 9 december 1955 (nr 698) angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m. är tillämplig, förhöjning av livränta enligt förordningen den 6 juni 1962 (nr 304) om förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkesskada m.m. skall, i den mån gynnsammare resultat för livräntetagaren därigenom uppkommer, beräknas å livräntans kvarstående belopp och utgivas utan avdrag för pensionsförmån.

Ändringar

Kungörelse (1962:660) med föreskrifter rörande förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkesskada m.m.

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.