Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:144) om avskrivning av vissa tilläggslån m.m.;

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1963-05-03
Ändring införd
SFS 1963:144
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tilläggslån, som beviljats enligt kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus, skall, i vad det den 1 juli 1963 alltjämt är räntefritt och stående, avskrivas från och med nämnda dag.

2 §  Räntefri stående del av egnahemslån, vilket beviljats enligt kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 546) om egnahemslån och förbättringslån eller enligt kungörelsen den 24 maj 1957 (nr 359) om egnahemslån m.m., skall avskrivas från det halvårsskifte, som infaller närmast efter det tio år förflutit från dagen för lånets utbetalning. Har angivna tioårsperiod utlöpt den 1 juli 1963, skall avskrivning ske från och med nämnda dag.

[S2]3 § har upphävts genom kungörelse (1967:556).

4 §  Bostadsstyrelsen äger meddela de föreskrifter, som må erfordras för tillämpningen av denna kungörelse.

Ändringar

Kungörelse (1963:144) om avskrivning av vissa tilläggslån m.m.

Förarbeten
Prop. 1963:1

Ändring, SFS 1967:556

    Omfattning
    upph. 3 §

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.