Upphävd författning

Reglemente (1963:420) för Gotska Sandöns nationalpark

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1963-06-28
Ändring införd
SFS 1963:420
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Gotska Sandöns nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara ön i dess naturliga tillstånd, skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 §  Inom nationalparken skall, med det undantag som framgår av 6 § första stycket naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara förbjudet

[S2]att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål;

[S3]att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock att plocka bär annat än för omedelbar förtäring eller eljest borttaga växter eller växtdelar;

[S4]att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att skada eller bortföra ägg, rom eller bo;

[S5]att tälta eller göra upp eld;

[S6]att medföra hund. Kungörelse (1968:676).

3 §  Inom nationalparken skall vidare - utom då det sker i ärende för sjöfartsverket eller i militär-, polis-, sjukvårds- eller räddningsärende - vara förbjudet

[S2]att landstiga annorstädes än vid fyrstationens båtplatser på öns norra och nordvästra strand;

[S3]att landa med luftfartyg;

[S4]att nyttja motordrivet fordon.

4 §  Under tiden maj-september skola besökare i grupp om flera än 10 personer samt besökare som ämnar övernatta på ön inneha särskilt tillstånd av domänverket eller av den verket bestämmer. Under nämnda tid skall vidare den som besöker ön omedelbart efter ankomsten anmäla namn och adress för domänverkets tillsynsman samt därvid i förekommande fall förete tillstånd till gruppbesök eller övernattning.

[S2]Vad i första stycket sägs skall ej gälla beträffande personal vid sjöfartsverket eller krigsmakten eller stats- eller kommunaltjänsteman i tjänsteärende. Kungörelse (1968:676).

5 §  Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:676).

Ändringar

Reglemente (1963:420) för Gotska Sandöns nationalpark

Förarbeten
Prop. 1963:61

Ändring, SFS 1968:676

    Omfattning
    ändr. 2, 4, 5 §§

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.