Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Ämbetsskrivelse (1963:615) till generalpoststyrelsen angående frankeringsfrihet för delgivningserkännande i utsökningsmål

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1963-11-29
Ändring införd
SFS 1963:615
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
På därom gjord framställning finner Kungl. Maj:t gott medgiva, att till utmätningsman eller honom underställd tjänsteman adresserat vanligt brev eller postkort med erkännande av delgivning enligt 9 c §2 eller 5 mom. kungörelsen den 14 december 1917 (nr 870) om landsfiskals och stadsfogdes dagbok i utsökningsmål m.m. eller enligt 4 § 3 mom. kungörelsen den 11 oktober 1963 (nr 513) med särskilda bestämmelser om förfarandet vid utmätning för skatter och böter m.m. må från och med den 1 januari 1964 avlämnas till postbefordran utan att vederbörande avsändare skall vara skyldig att förse försändelsen med frimärken eller kontant erlägga belöpande postavgift, under villkor att dylik försändelse är försedd med beteckningen ''Delgivningserkännande i utsökningsmål''.
Kungl. Maj:t förordnar att belöpande postavgifter för berörda försändelser skola gäldas av allmänna medel jämlikt förordningen den 8 juni 1945 (nr 329) angående utgörandet av postavgifter för tjänsteförsändelser m.m.

Ändringar

Ämbetsskrivelse (1963:615) till generalpoststyrelsen angående frankeringsfrihet för delgivningserkännande i utsökningsmål

Ändring, SFS 1990:293

    Omfattning
    upph.