Upphävd författning

Prästresekungörelse (1963:617)

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1963-11-01
Ändring införd
SFS 1963:617 i lydelse enligt SFS 1981:765
Ikraft
1964-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Upphävd genom Statens Arbetsgivarverks författningssamling 1981:3.

6 §  Domkapitlet äger bestämma, att församlingspräst och pastoratsadjunkt i tätort skall åtnjuta ersättning för åkning i tjänsten i form av årligt åkningsanslag, icke överstigande 2700 kronor, som vederbörande äger disponera utan redovisningsskyldighet.

[S2]Dylikt anslag utbetalas månadsvis samtidigt med lönen med 1/12 av det fastställda årsbeloppet. Under tjänstledighet med löneavdrag under längre tid än 14 dagar i en följd skall anslaget för överskjutande tid innehållas.

[S3]Vikarie för präst, som avses i första stycket, må på härom gjord ansökning av kyrkorådet i pastoratet beviljas särskilt åkningsanslag med belopp, motsvarande så stor del av tjänstinnehavarens årliga anslag, som belöper på den tid vikariatet omfattar. Förordning (1981:765).

Ändringar

Prästresekungörelse (1963:617)

Ikraftträder
1964-01-01