Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1963-11-18
Ändring införd
SFS 1963:687 i lydelse enligt SFS 1964:105
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I skrivelse den 30 maj 1963, nr 336, har riksdagen anmält sina beslut i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 170, angående statlig lönereglering för skolledare och lärare vid yrkesskolor, m.m. jämte i ämnet väckta motioner.
 • -----------------------------------------------------------------
 • -----------------
Med stöd av riksdagens omförmälda beslut godkänner Kungl. Maj:t förenämnda den 9 november 1963 träffade överenskommelse angående lönesättning m.m. för vissa skolledare och lärare vid kommunala yrkesskolor m.fl. läroanstalter.
Kungl. Maj:t, som i anledning av den beslutade löneregleringen inom yrkesskolväsendet framdeles vill utfärda vissa författningar, meddelar i avvaktan härå följande /k/ bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor m.m. /-k/ Bestämmelserna skola gälla tills vidare från och med den 1 januari 1964 utan hinder av vad i skolstadgan sägs samt må tillämpas dessförinnan för genomförandet av löneregleringen från och med sagda dag eller i fråga om undervisningsskyldighet m.m. från och med den tidigare tidpunkt, som nedan i detta brev stadgas.
/r2/ Inledande föreskrifter

1 §  Bestämmelser i detta brev skola äga tillämpning beträffande

[S2]/k/ dels /-k/ skolledare, biträdande skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor (inberäknat centrala verkstadsskolor), till vilka statsbidrag utgår enligt kungörelsen den 31 maj 1957, nr 480, om statsbidrag till yrkesskolor, dock icke för befattningshavare vid följande fristående tekniska skolor: Hässleholms stads tekniska skola, Karlstads tekniska aftonskola, Katrineholms stads tekniska skola, Kristinehamns tekniska skola, Luleå stads tekniska aftonskola, Norrbottens tekniska skola, Norrköpings stads tekniska aftonskola, Stockholms stads tekniska aftonskola, Sundsvalls stads tekniska skola, Växjö stads tekniska aftonskola, Örebro stads tekniska aftonskola och Örnsköldsviks tekniska skola,

[S3]/k/ dels /-k/ för lärare i yrkesämnen vid grundskolans högstadium,

[S4]/k/ dels ock /-k/ för kursföreståndare och lärare vid yrkesutbildningskurser för arbetslösa enligt kungörelsen den 29 juni 1945, nr 445, angående yrkesutbildningskurser för arbetslösa (omskolningskurser).

[S5]Bestämmelserna skola icke tillämpas beträffande lärare vid inbyggda skolor, såvitt gäller undervisning i yrkesarbete eller annat praktiskt arbete.

2 §  Det i 1 kap. 4 § skolstadgan angivna poängsystemet skall ligga till grund för bestämmande av avlöningsgrupp och undervisningsskyldighet för heltidsanställd rektor vid yrkesskola samt arvode och undervisningsskyldighet för deltidsanställd rektor och studierektor vid yrkesskola och för kursföreståndare vid omskolningskurser.

[S2]Vid tillämpning av poängsystemet på landstingskommunal yrkesskola skall sådan skola jämställas med kommunal yrkesskola.

 • ----------------------------------------------------

[S3]/r2/ Kommunala och landstingskommunala yrkesskolor

[S4]/r2/ Organisatoriska bestämmelser

[S5]_______________________________________________________

[S6]4 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S7]5 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S8]6 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S9]7 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S10]8 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S11]9 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S12]10 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S13]11 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S14]12 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S15]13 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S16]14 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S17]15 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S18]16 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S19]17 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S20]18 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S21]19 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S22]20 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S23]21 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

22 §  Vid yrkesskolan i kommun inrättas ordinarie lärartjänster till det antal länsskolnämnden bestämmer.

[S2]Antalet skall utgöra 60 procent av antalet erforderliga heltidstjänster vid varaktiga heltidskurser.

[S3]Av det sammanlagda antalet heltidstjänster för yrkeslärare, som fordras vid varaktiga heltidskurser av verkstadsskolekaraktär, skola 20 procent placeras i lönegrad Ao 19.

[S4]23 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S5]24 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S6]25 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S7]26 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S8]27 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S9]28 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S10]29 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S11]30 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S12]31 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S13]32 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S14]33 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S15]34 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

 • -------------------------------------------------------

[S16]/r2/ Avlönings- och pensionsbestämmelser m.m.

38 §  /k/ 1 mom. /-k/ Avlöningsgrupp för heltidstjänst såsom /k/ rektor /-k/ bestämmes med hänsyn till arbetsområdets omfattning uttryckt i poäng på sätt framgår av följande uppställning.

Rektors arbetsområde. Antal poäng Avlöningsgrupp
Fristående central verkstadsskolaAnnan yrkesskola
högst 10,5 11 - 20 - 29 - 39 - lägst 50högst 15,5 19,5 28,5 38,5 49,5I 16 - 25 - 34 - 44 - lägst 5524,5 33,5 43,5 54,5II III IV V VI

[S2]/k/ 2 mom. /-k/ Avlöningsgrupp enligt 1 mom. skall för tiden från och med den 1 januari 1964 bestämmas med hänsyn till arbetsområdets poängtal under redovisningsåret 1962/63.

[S3]Skolstyrelsen skall före den 15 december 1963 till länsskolnämnden inkomma med uppgift om nämnda poängtal. Nämnden skall så snart ske kan meddela beslut om avlöningsgrupp.

[S4]/k/ 3 mom. /-k/ För heltidsanställda rektorer gälla följande lönegrader:

[S5]Avlöningsgrupp I II III IV V VI lönegrad ABp 22 23 24 25 26 27

[S6]Rektor vid annan yrkesskola än fristående central verkstadsskola placeras i lönegrad Bp 1, därest rektors arbetsområde omfattar lägst 71 poäng.

 • -----------------------------------------------------------

42 §  /k/ 1 mom. /-k/ För /k/ lärare /-k/ skall gälla den lönegradsplacering, som framgår av följande tabell och bestämmelserna i 2 och 3 mom. I tabellen angives jämväl undervisningsskyldighet för där avsedda lärare.

TjänstLönegrad skyldighet (veckotimmar)Undervisnings-
I. /k/ Lärare i yrkesämnen /-k/
A. Lärare i yrkesarbete eller annat praktiskt arbete samt yrkesteori i kurser inom industri och hantverk (motsvarande):
a) ordinarieAo 19, Ao 1736
b) extra ordinarie med föreskriven pedagogisk utbildning utan dylik utbildningAe 17 Ae 1536 36
c) extra med föreskriven pedagogisk utbildning utan dylik utbildningAg 17 Ag 1536 36
B. Lärare i praktiska och yrkesteoretiska ämnen i kurser i husligt arbete:
Lärare vid hushållstekniska yrkeskurser och lärare i yrkeskurser för utbildning av internatföreståndare
a) extra ordinarieAe 1730
b) extra med föreskriven utbildning utan dylik utbildningAg 17 Ag 1530 30
Lärare vid övriga kurser a) ordinarie b) extra ordinarieAo 15 Ae 17 Ae 1530 36 30
c) extra med föreskriven utbildning utan dylik utbildningAg 17 Ag 15 Ag 1336 36 30
C. Lärare i praktiska och yrkesteoretiska ämnen i kurser inom vårdyrken:
a) ordinarie b) extra ordinarieAo 15 Ae 17 Ae 1530 36 30
c) extra med föreskriven utbildning utan dylik utbildningAg 17 Ag 15 Ag 1336 36 30
D. Lärare i stenografi, maskinskrivning, kontorsteknik, butiksarbete, skyltning med textning och plakatmålning samt välskrivning:
a) ordinarie b) extra ordinarieAo 15 Ae 1530 30
c) extra med föreskriven utbildning utan dylik utbildningAg 15 Ag 1330 30
II. /k/ Lärare i läroämnen (tekniska, merkantila och andra teoretiska läroämnen) /-k/
A. Adjunkt:
a) ordinarieAo 2324
b) extra ordinarie utanför befordningsgång i befordringsgångenAe 21 Ae 1924 24
c) extra d) adjunktsaspirant i befordringsgångenAg 19, Ag 17 Af 1724 24
B. Ämneslärare med huvudsakligen akademisk utbildning eller utbildning vid högre lärarinneseminariet i Stockholm:
a) ordinarieAo 2124
b) extra ordinarie utanför befordringsgång i befordringsgångenAe 19 Ae 1724 24
c) extraAg 17, Ag 1524
d) ämnesläraraspirant i befordringsgångenAf 1524
C. Ämneslärare med ingenjörsexamen vid tekniskt gymnasium, handelsgymnasieexamen eller folkskollärarexamen och därjämte viss vidareutbildning, ämneslärare med viss akademisk utbildning, samt, beträffande kurser för apotekstekniker, ämneslärare med farmacie kandidatexamen eller receptarieexamen:
a) ordinarieAo 1924
b) extra ordinarie utanför befordringsgång i befordringsgångenAe 19 Ae 1724 24
c) extraAg 17, Ag 1524
d) ämnesläraraspirant i befordringsgångenAf 1524
D. Övriga ämneslärare:
a) ordinarieAo 1724
b) extra ordinarieAe 1724
c) extraAg 15 /n1/24
III. /k/ Lärare i övningsämnen /-k/
Lärare i teckning, musik eller gymnastik:
a) ordinarieAo 1830
b) extra ordinarieAe 1830
c) extraAg 1630

[S2]//n1// Icke-ordinarie lärare med föreskriven pedagogisk utbildning skall placeras i lönegrad Ag 15 och uppflyttas efter ett och ett halvt år till lönegrad Ae 17. Lärare utan dylik utbildning skall placeras i lönegrad Ag 15.

[S3]*/k/ 2 mom. */-k/ Lärare i kurser i husligt arbete vid skolor med ambulerande verksamhet skall, om läraren har föreskriven utbildning, placeras i lönegrad Ao 15 respektive Ae 15. Lärare utan dylik utbildning skall placeras i lönegrad Ag 13.

[S4]*/k/ 3 mom. */-k/ Lärare i teoretiska läroämnen vid utbildningskurser för systemmän och programmerare för automatisk databehandling samt vid två- och treåriga kurser för högre sekreterarutbildning skall, därest han uppfyller de för motsvarande lektorstjänst vid gymnasium i lönegrad A 25 respektive A 27 uppställda behörighetskraven eller har med utbildning för lektor i A 25 respektive A 27 för ifrågavarande undervisning likvärdig utbildning, placeras i lönegrad såsom adjunkt och skall dessutom erhålla arvodestillägg motsvarande skillnaden mellan den lön han skulle ägt uppbära som lektor i lönegrad A 25 respektive A 27 och den lön han uppbär.

[S5]*/k/ 4 mom. */-k/ För lärare vid vissa specialkurser i övrigt bestämmas anställnings- och avlöningsvillkoren av Kungl. Maj:t efter framställning i varje särskilt fall.

[S6]*/k/ 5 mom. */-k/ För undervisning i anatomi, bakteriologi, histologi, patologi och därmed jämförbara ämnen, som meddelas av läkare, skall ersättning utgå enligt samma grunder som enligt rekommendation från Svenska landstingsförbundet tillämpas vid sjuksköterskeskola.

43 §  */k/ 1 mom. */-k/ Följande avlönings- och pensionsförfattningar skola äga tillämpning på sätt Kungl. Maj:t framdeles kommer att närmare föreskriva.

[S2]Skolledare och lärare skola inordnas under statens allmänna avlöningsreglemente; övningslärare i teckning, musik och gymnastik skola dock inordnas under avlöningsreglementet för övningslärare.

[S3]Statens allmänmna tjänstepensionsreglemente skall därvid gälla för lönegradsplacerade rektorer och lärare.

[S4]Timlärarkungörelsen och Kungl. Maj:ts kungörelse den 28 juni 1962 (nr 482) om avlöningsförmåner till vissa pensionsavgångna rektorer och lärare skola gälla.

[S5]*/k/ 2 mom. */-k/ Allmänna resereglementet skall äga tillämpning med iakttagande av de särskilda bestämmelser Kungl. Maj:t framdeles vill meddela.

[S6]*/k/ 3 mom. */-k/ I övrigt skola - i förekommande fall med iakttagande av vad Kungl. Maj:t framdeles kommer att härom föreskriva - bl.a. följande bestämmelser i tillämpliga delar gälla.

 1. Kungl. Maj:ts cirkulär den 8 maj 1953 angående reglerad befordringsgång för vissa icke-ordinarie lärare i läroämnen m.m.,
 2. Kungl. Maj:ts brev den 30 juni 1959 med bestämmelser om anställnings- och avlöningsförhållanden för vissa icke-ordinarie ämneslärare med folkskollärarexamen, m. fl.,
 3. Kungl. Maj:ts brev den 28 juni 1962 angående läraranställning i lönegrad Ag 15 eller Ag 13,
 4. Kungl. Maj:ts brev den 28 juni 1962 angående särskild ersättning för i övningslärartjänst ingående undervisning i läroämne,
 5. Kungl. Maj:ts brev den 28 juni 1963 angående vissa tillfälliga åtgärder för avhjälpande av lärarbristen i matematik, fysik, kemi och tekniska ämnen samt
 6. Kungl. Maj:ts brev den 25 juli 1963 angående anställningsform för vissa icke-ordinarie lärare inom det allmänna skolväsendet m.m.

[S7]________________________________________________________________________ 45 §

[S8]________________________________________________________________________

[S9]*/k/ 2 mom. */-k/ Pensioneringsperiod III skall gälla för rektor, lärare i läroämnen och lärare i yrkesämnen.

[S10]Pensioneringsperiod II skall gälla för övningslärare i musik och i gymnastik samt pensioneringsperiod III för övningslärare i annat övningsämne.

________________________________________________________________________

[S12]/r2/ Grundskolans högstadium

[S13]47 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

[S14]48 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

49 §  Lönegradsplaceringen och undervisningsskyldigheten för lärare i yrkesämnen på grundskolans högstadium, som angivas i 47 § ovan, skola vara desamma som för motsvarande lärare vid de kommunala och landstingskommunala yrkesskolorna.

[S2]I övrigt skall beträffande lärare i yrkesämnen på grundskolans högstadium i tillämpliga delar gälla vad i 20-23 §§, 25 §, 29 §, 30 § samt 34-37 §§ är stadgat.

[S3]/r2/ Omskolningskurser m.m.

[S4]_______________________________________________________________________

54 §  Lönegradsplaceringen och undervisningsskyldigheten för lärare vid omskolningskurser skola vara desamma som för motsvarande lärare vid de kommunala och landstingskommunala yrkesskolorna. Lönegrad 19 skall icke förekomma för lärare i yrkesarbete eller annat praktiskt arbete samt yrkesteori i kurser inom industri och hantverk (motsvarande). Lärare vid omskolningskurs, där arbetsåret omfattar helt år, skall åtnjuta lön efter den löneklass, vars nummer med en enhet överstiger numret för den löneklass, i vilken läraren är placerad.

[S2]Vid kurser för utbildning av byggnadsarbetare omfattande högst fjorton veckor äger överstyrelsen bestämma att den, som tillfälligt anlitas som lärare, skall i stället för löneförmåner enligt första stycket uppbära ersättning motsvarande högst de löneförmåner, varom vederbörande gått miste i anställningen som byggnadsarbetare.

[S3]Lönegradsplaceringen och undervisningsskyldigheten för lärare i kurser för vuxna synskadade skola vara desamma som angivits för motsvarande lärare vid statens blindskolor i Kungl. Maj:ts brev från den 5 juni 1963 angående anslag för budgetåret 1963/64 till det obligatoriska skolväsendet m.m. respektive blindskolestadgan.

[S4]/r2/ Övergångsbestämmelser

55 §  Den som vid kommunal eller landstingskommunal yrkesskola innehar förordnande såsom heltidsanställd rektor vid utgången av år 1963 skall, om förordnandet omfattar även tid därefter, utan nytt förordnande anses inneha heltidstjänst såsom rektor enligt bestämmelserna i detta brev. Förordnandet skall utlöpa vid den tidpunkt, som bestämts då förordnandet meddelades, dock senast den 1 juli 1967.

[S2]Bestämmelserna i första stycket skola gälla utan hinder av vad i 6 § sägs.

56 §  Heltidsanställd rektor äger, därest detta är till fördel för honom, under löpande förordnandeperiod, dock längst intill den 1 juli 1967, bibehålla sin lönegradsplacering enligt kommunal central tjänsteförteckning och den löneklassplacering, som gäller för honom omedelbart före den 1 januari 1964, eller, om han är rektor vid central verkstadsskola, bibehålla den löneställning, som gäller för honom enligt avlöningsbestämmelserna för rektorer och lärare vid centrala verkstadsskolor.

57 §  Den som vid kommunal eller landstingskommunal yrkesskola innehar förordnande såsom deltidsanställd rektor vid utgången av år 1963 skall, om förordnandet omfattar även tid därefter, utan nytt förordnande anses inneha motsvarande befattning enligt bestämmelserna i detta brev. Förordnandet skall utlöpa vid den tidpunkt, som bestämts då förordnandet meddelades, dock senast den 1 juli 1967.

58 §  Lärare, som vid utgången av år 1963 innehar ordinarie tjänst vid yrkesskola eller är fast anställd vid central verkstadsskola, skall utan ansökan förordnas på motsvarande ordinarie enligt detta brev statligt reglerade tjänst under förutsättning att läraren haft kommunal anställning under 15 år eller uppnått 40 års ålder, under 10 år. Av länsskolnämnden fastställt antal ordinarie lärartjänster må härvid överskridas. Dylikt förordnande skall meddelas utan hinder, i förekommande fall, av bestämmelserna i 23 § och 28 § första stycket.

[S2]Vad nu sagts skall icke äga tillämpning beträffande lärartjänster i yrkesämnen i lönegrad Ao 19.

59 §  Annan lärare än som avses i 58 § första stycket, vilken vid utgången av år 1963 innehar ordinarie tjänst vid yrkesskola eller är fast anställd vid central verkstadsskola, skall i förekommande fall utan hinder av vad i 28 § första stycket sägs utan ansökan förordnas på motsvarande extra ordinarie enligt detta brev statligt reglerade tjänst räknat från och med den 1 januari 1964, i den mån han ej från samma tidpunkt förordnats å ordinarie enligt detta brev statligt reglerad tjänst.

60 §  Inom Stockholms yrkesskolstyrelses förvaltningsområde skall i förekommande fall utan hinder av vad i 23 § och 28 § första stycket sägs lärare, som vid utgången av år 1963 innehar ordinarie eller extra ordinarie tjänst vid yrkesskola, utan ansökan förordnas på motsvarande ordinarie respektive extra ordinarie enligt detta brev statligt reglerade tjänst från och med den 1 januari 1964. Fastställt antal ordinarie lärartjänster må härvid överskridas.

[S2]Vad nu sagts skall icke äga tillämpning beträffande lärartjänster i yrkesämnen i lönegrad Ao 19.

61 §  Ordinarie eller fast anställd yrkeslärare, som avses i 58 eller 60 § och som vid utgången av år 1963 är inplacerad i lägre lönegrad respektive innehar lägre löneställning än den som gäller för motsvarande ordinarie tjänst enligt detta brev, skall vid fortsatt förordnande på tjänsten bibehålla sin tidigare lönegradsplacering eller placeras i en mot tidigare löneställning svarande lönegrad till dess han med godkända vitsord genomgått av överstyrelsen anordnad pedagogisk kurs för utbildning av yrkeslärare samt tjänstgjort såsom heltidsanställd yrkeslärare under sammanlagt minst fyra år, därest han fullgjort tjänstgöring som assistentlärare, och eljest under sammanlagt minst sex år. För kvinnlig yrkeslärare skall därvid exmanen, som medför generell behörighet till tjänsten, jämställas med pedagogisk kurs och tjänstgöring såsom assistentlärare.

[S2]Den, som genomgått allmän yrkespedagogisk kurs för lärare utan tidigare speciell pedagogisk utbildning och tjänstgjort såsom heltidsanställd yrkeslärare under minst sju år, skall anses ha uppfyllt under nästföregående stycke angivna villkor för placering i lönegrad enligt detta brev.

[S3]Vad i denna paragraf sägs skall icke gälla fast anställd yrkeslärare vid central verkstadsskola, som vid utgången av år 1963 åtnjöt lön enligt 3 § 3 mom. avlöningsbestämmelserna för rektorer och lärare vid centrala verkstadsskolor i deras lydelse närmast före den 1 januari 1964.

62 §  Lärare, som avses i 58, 59 eller 60 § skall, därest detta är till fördel för honom, bibehålla den lönegradsplacering som vid utgången av år 1963 gäller för honom enligt kommunal central tjänsteförteckning, såvitt avser lärare vid kommunal eller landstingskommunal yrkesskola, enligt avlöningsbestämmelserna för rektorer och lärare vid centrala verkstadsskolor, såvitt avser fast anställd lärare vid sådan skola, samt enligt vederbörlig tjänsteförteckning, såvitt avser ordinarie eller extra ordinarie lärare inom Stockholms yrkesskolstyrelses förvaltningsområde.

63 §  Beträffande fast anställd ämneslärare vid central verkstadsskola, som enligt bestämmelserna i 58 eller 59 § från och med den 1 januari 1964 förordnas såsom ämneslärare i lönegrad A 19 på motsvarande tjänst, skall undervisningsskyldigheten, såvitt avser tjänstgöring vid central verkstadsskola, så länge han innehar samma tjänst utan hinder av vad i 28 § andra stycket sägs utgöra 24 veckotimmar.

[S2]För annan lärare i läroämnen, som avses i 58, 59 eller 60 § och för vilken enligt bestämmelserna i brevet den 28 juni 1963 angående bestämmelser om vissa kommunala och landstingskommunala yrkesskolor fastställts undervisningsskyldighet för läsåret 1963/64, må fastställd undervisningsskyldighet tillämpas till läsårets utgång utan hinder av vad i 28 § andra stycket sägs. Vad nu sagts skall gälla jämväl beträffande annan icke-ordinarie lärare i läroämnen som förordnats för läsåret 1963/64 och för vilken undervisningsskyldigheten för samma tid fastställts enligt nämnda brev.

64 §  Lärare i kurser inom vårdyrken, som vid utgången av år 1963 enligt kommunala bestämmelser innehar ämneslärartjänst vid kommunal eller landstingskommunal yrkesskola, må från och med den 1 januari 1964 tills vidare erhålla fortsatt förordnande på motsvarande enligt detta brev statligt reglerade tjänst och därvid, därest detta är till fördel för läraren, bibehålla den lönegradsplacering samt den undervisningsskyldighet, som enligt de kommunala bestämmelserna gällde för vederbörande omedelbart före den 1 januari 1964. Vad här sägs skall gälla endast i de fall läraren före den 1 januari 1964 fullgjort hela den i tjänsten ingående undervisningsskyldigheten inom yrkesskolan. Med yrkesskolan avses här ej inbyggd skola såvitt gäller undervisning i yrkesarbete eller annat praktiskt arbete.

65 §  Lärare, som under år 1963 eller del därav innehaft läraranställning vid kommunal eller landstingskommunal yrkesskola eller varit anställd som yrkeslärare vid grundskolans högstadium och som från och med den 1 januari 1964 eller senare övergår till statligt reglerad tjänst, som avses i detta brev, skall placeras och uppflyttas i löneklass (lönerum) med utgångspunkt i den löneklassplacering, som närmast före den 1 januari 1964 gällt för honom i hans kommunalt reglerade tjänst.

[S2]För den som varit fast anställd lärare vid central verkstadsskola eller innehaft arvodesanställning vid omskolningskurs skall vad i första stycket sägs äga motsvarande tillämpning, därvid placering och uppflyttning i löneklass (lönerum) skall ske med utgångspunkt i den löneklass, enligt vilken läraren åtnjutit lön.

66 §  Lärare, som avses i 58, 59 eller 60 § och som i den kommunalt reglerade tjänsten varit placerad i löneklass, som med mer än tre enheter överstigit numret å tjänstens lönegrad, eller åtnjutit lön enligt högre löneklass än den, i vilken han varit placerad, må tills vidare, för undvikande av minskning i sina kontanta löneförmåner, uppbära personlig lönefyllnad enligt de närmare bestämmelser Kungl. Maj:t framdeles vill meddela.

67 §  Den som vid höstterminens slut år 1963 är anställd som timlärare vid teknisk aftonskola och som under minst två terminer i följd tjänstgjort som timlärare vid skolan skall, därest detta är till fördel för honom, så länge han fullgör timlärartjänstgöring vid samma skola, uppbära timarvode jämte i förekommande fall särskild ersättning vid aftonundervisning efter den beteckning och löneklass som enligt kommunala bestämmelser senast varit tillämplig för honom.

68 §  Rektor eller lärare, som från och med den 1 januari 1964 eller senare övergår från kommunalt lönereglerad tjänst såsom rektor eller lärare, vilken icke varit förenad med pensionsrätt, till enligt detta brev statligt reglerad tjänst, må i pensionshänseende tillgodoräkna tidigare anställning efter särskilt prövning av statens personalpensionsverk.

69 §  Vad som föreskrives i 2 punkten första, tredje och fjärde styckena övergångsbestämmelserna till Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960 angående föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder och pensionsåldrar m.m., för anställningar, som avses i 1 § 1 mom. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR), skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådan skolledare eller lärare, för vilken på grund av vad i det föregående stadgas annan pensioneringsperiod än enligt Kungl. Maj:ts brev den 9 november 1962 angående ändrad lydelse av bilagorna till förstnämnda brev blir från och med den 1 januari 1964 gällande; skolande härvid i angivna punkt första stycket föreskriven tid av fyra år räknas från och med den 1 januari 1964 och i samma punkt tredje stycket omförmälda anmälan göras senast den 30 juni 1964.

70 §  Beträffande skolledare eller lärare, som från och med den 1 januari 1964 erhåller enligt detta brev statligt reglerad tjänst eller befattning och som under tiden 1 juli - 31 december 1963 eller del av denna tid innehaft motsvarande tjänst eller befattning och därvid varit placerad i lägre lönegrad eller uppburit arovde efter oförmånligare grunder, skall vid bestämmande av avlönings- och pensionsförmåner för sådan tid så anses, som om tjänsten tillhört den nya högre lönegraden eller befattningen varit avlönad enligt de nya grunderna från och med den 1 juli 1963. Kungl. Maj:t vill framdeles meddela närmare bestämmelser om beräkning och utbetalning av dylika förmåner.

71 §  Ordinarie eller fast anställd lärare, som avses i 58 eller 60 §, skall, om han ej önskar övergå på motsvarande enligt detta brev statligt reglerade tjänst, inkomma med skriftlig anmälan härom före den 15 januari 1964. Anmälan skall ingivas till länsskolnämnden beträffande kommunal yrkesskola och till skolans styrelse beträffande landstingskommunal yrkesskola.

Ändringar

Brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.

Ändring, SFS 1964:105

Omfattning
upph. 4-21, 23-34, 47, 48 §§

Förordning (1988:283) om upphävande av Kungl. brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vidkommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-07-01