Lag (1964:334) om åklagare tillkommande andel i böter m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-05-29
Ändring införd
SFS 1964:334
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Genom lagen har förordnats: att andel i böter eller vite eller i förbruten egendom, dess värde eller dylikt, som enligt lag eller författning tillkommer åklagare, i stället skall tillfalla kronan.
Denna lag träder i kraft den l januari 1965, då lagen den 24 april 1936 (nr 164) om upphörande av landsfogdes rätt till andel i böter m.m., lagen den 19 juli 194l (nr 660) om upphörande av landsfiskals rätt till andel i böter m.m. samt lagen den 19 mars 1937 (nr 80) om upphävande av vissa åklagares rätt till andel i böter m.m. skola upphöra att gälla.

Ändringar

Lag (1964:334) om åklagare tillkommande andel i böter m.m.