Upphävd författning

Förordning (1964:351) om allmän energiskatt

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1964-05-29
Ändring införd
SFS 1964:351
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid registrering enligt 7 § andra stycket lagen (1957:262) om allmän energiskatt får lagerhållning, återförsäljning och förbrukning anses ske i större omfattning, om den som ansöker om registrering

 1. normalt håller i lager minst 750 ton skattepliktigt fast bränsle eller minst 500 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle eller
 2. har en årlig omsättning av minst 7 500 ton skattepliktigt fast bränsle eller minst 5 000 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle eller
 3. har en årlig omsättning av minst 150 ton skattepliktigt fast bränsle eller minst 100 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle som förs ut ur landet eller används eller är avsett att användas för sådant ändamål som berättigar till avdrag enligt 24 § första stycket f) lagen (1957:262) om allmän energiskatt.

[S2]Om den som ansöker om registrering omsätter eller håller i lager både fasta och flytande skattepliktiga bränslen skall vid tillämpningen av första stycket varje kubikmeter flytande bränsle räknas som 1,5 ton fast bränsle. Förordning (1991:676).

2 §  Beskattningsmyndigheten skall i fråga om skattepliktiga bränslen snarast möjligt underrätta generaltullstyrelsen om verkställda registreringar och avregistreringar. Förordning (1993:498).

3 § har upphävts genom förordning (1984:252).
4 § har upphävts genom förordning (1990:706).
5 § har upphört att gälla genom förordning (1983:1009).
6 § upphör att gälla genom förordning (1981:433).
7 § har upphävts genom förordning (1990:706).
8 § har upphävts genom förordning (1984:998).

9 §  Föreskrifter om införsel till landet av skattepliktigt bränsle meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket. Förordning (1984:998).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1964:351) om allmän energiskatt

Förordning (1981:433) om ändring i kungörelsen (1964:351) med tillämpningsföreskrifter till förordningen om allmän energiskatt

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. författningsrubr., 1-5, 7-9 §§; omtryck

Förordning (1983:1009)om ändring i förordningen (1964:351) om allmän energiskatt

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande i fråga om överskottskraft som förbrukats dessförinnan.
  Omfattning
  upph. 5 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:252)om ändring i förordningen (1964:351) om allmän energiskatt

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:998) om ändring i förordningen (1964:351) om allmän energiskatt

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1990:706) om ändring i förordningen (1964:351) om allmän energiskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, utom såvitt avser 1 § som träder i kraft den 1 juli 1990.
  Omfattning
  upph. 4, 7 §§; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:676) om ändring i förordningen (1964:351) om allmän energiskatt

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:498) om ändring i förordningen (1964:351) om allmän energiskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1994:1784

  Omfattning
  upph.