Upphävd författning

Kungörelse (1964:514) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-06-29
Ändring införd
SFS 1964:514
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t, som den 23 september 1960 utfärdat kungörelse (nr 549) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter, har funnit gott att i anslutning därtill meddela följande anvisningar rörande det närmare förfarandet vid avtalets tillämpning med avseende å tysk källskatt på inkomst av kapital m.m.
I. Restitution av tysk källskatt på utdelning och ränta
Önskar fysisk eller juridisk person, som enligt förenämnda avtal och kungörelse äger hemvist i Sverige, vinna nedsättning av tysk källskatt (Kapitalertragsteuer) för i art. 9 i avtalet avsedd utdelning å aktier och andelar eller erhålla befrielse från dylik skatt för sådan utdelning å andelar i tysk ekonomisk förening (Genossenschaftsanteilen), som är hänförlig till art. 17 i avtalet, har han att ingiva ansökan om restitution till länsstyrelsen i det län, inom vilket sökandens hemortskommun är belägen. Detsamma skall gälla för person, som önskar åtnjuta motsvarande befrielse från tysk källskatt för i art. 10 i avtalet angiven ränta.
Ansökningen skall avfattas å blankett med beteckningen Fi 221 enligt av tysk myndighet föreskrivet formulär /k/ (Bilaga 1) /-k/ /n1/. Blankett till ansökan tillhandahålles av länsstyrelsen.
//n1// Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan erhållas hos länsstyrelserna.
Vederbörande taxeringsintendent har att, efter det ansökan inkommit till länsstyrelsen, undersöka förutsättningarna för återbetalning av tysk källskatt med hänsyn till sökandens hemvist. Därest sådan förutsättning föreligger, har taxeringsintendenten att kostnadsfritt teckna intyg därom på ansökningen samt återställa det för tysk myndighet avsedda exemplaret av ansökningen till sökanden. Det andra exemplaret överlämnas till vederbörande taxeringsnämnd. Har den i ansökningen angivna inkomsten ännu icke blivit föremål för beskattning i Sverige, men föreligger skattskyldighet för densamma, verkställer taxeringsintendenten erforderliga anteckningar till ledning för blivande taxering i Sverige.
Ansökan skall av sökanden därefter ingivas till vederbörande tyska beskattningsmyndighet (Finanzamt) före utgången av det kalenderår, som följer efter det, då den tyska källskatten erlagts.
II. Skattebefrielse för royalty och liknande ersättning
  1. Önskar fysisk eller juridisk person, som enligt förenämnda avtal och kungörelse äger hemvist i Sverige, vinna befrielse från skyldighet att i Förbundsrepubliken Tyskland erlägga skatt (Abzugsteuer) för sådan royalty eller annan ersättning, som omtalas i art. 11 i avtalet, har han att därom ingiva ansökan till länsstyrelsen i det län, inom vilket sökandens hemortskommun är belägen. Särskilt formulär för sådan ansökan har icke föreskrivits av tysk myndighet.
Ansökan om skattebefrielse, som skall avfattas på tyska språket, bör innehålla följande.
a. Ansökan bör upptaga rubriken "Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung von Lizenzgebühren und ähnlichen Vergütungen gemäss Artikel 11 des deutsch-schwedischen Doppelbesteuerungsabkommens (Freistellungsbescheinigung)".
b. Inkomsttagarens ävensom gäldenärens namn och adress. Undertecknas ansökningen genom ombud, skall fullmakt bifogas.
c. En beskrivning över royaltyinkomstens beskaffenhet ävensom uppgift om sättet för dess beräkning.
d. Uppgift om den tidpunkt, från och med vilken skattebefrielse yrkas.
e. En försäkran av sökanden att royaltyn eller ersättningen icke förvärvas genom ett inom Förbundsrepubliken Tyskland eller Land Berlin beläget fast driftställe i dubbelbeskattningsavtalets mening.
Vederbörande taxeringsintendent har att, efter det ansökan inkommit till länsstyrelsen, undersöka förutsättningarna för skattebefrielse med hänsyn till sökandens hemvist. Därest sådan förutsättning föreligger, har taxeringsintendenten att kostnadsfritt teckna intyg därom på ansökningen samt återställa ansökningen till sökanden. Har i ansökningen angiven inkomst ännu icke blivit föremål för beskattning i Sverige, men föreligger skattskyldighet för densamma, verkställer taxeringsintendenten erforderliga anteckningar till ledning för blivande taxering i Sverige.
Ansökan skall av sökanden därefter ingivas till vederbörande tyska beskattningsmyndighet (Finanzamt).
Enligt det i Förbundsrepubliken Tyskland föreskrivna förfarandet meddelar den tyska beskattningsmyndigheten, om ansökningen finnes grundad, beslut (Freistellungsbescheinigung), enligt vilket inkomsttagaren berättigas att uppbära inkomsten utan avdrag för tysk källskatt. Beslutet äger giltighet för en tid av tre år, därest detsamma dessförinnan icke återkallas. Efter utgången av nämnda tid har inkomsttagaren att inkomma med förnyad ansökan.
  1. Har tysk källskatt innehållits vid utbetalning av royalty eller liknande ersättning till inkomsttagare med hemvist i Sverige och är denne berättigad till skattebefrielse enligt förenämnda avtal och kungörelse, skall det ovan under 1. angivna förfarandet iakttagas i tillämpliga delar.
I sådant fall bör ansökan upptaga rubriken "Antrag auf Erstattung der deutschen Abzugsteuer auf Lizenzgebühren und ähnlichen Vergütungen nach dem deutsch-schwedischen Doppelbesteuerungsabkommen". Därjämte bör ansökan, utöver vad som angives ovan under 1. b, c och e, innehålla uppgift om inkomstens bruttobelopp, tiden för förvärvet samt för inkomsten erlagd tysk källskatt. Ansökan med därå av vederbörande taxeringsintendent tecknat intyg skall ingivas till vederbörande tyska beskattningsmyndighet (Finanzamt) före utgången av det kalenderår, som följer efter det, då den tyska källskatten erlagts.
III. Restitution av tysk bolagsskatt
Enligt tysk skattelagstiftning har en aktieägare med hemvist i utlandet som erhåller utdelning från tyskt bolag i vissa fall rätt till restitution av bolagsskatt som belöper på utdelningen. Rätt till sådan restitution föreligger i följande två typfall:
a. Tyskt bolag delar ut vinst som hänför sig till bolagets inkomster från utlandet.
b. Tyskt bolag delar ut vinst som hänför sig till tid före ikraftträdandet av den nya tyska bolagsskattelagstiftningen den 1 januari 1977.
Fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, som har uppburit utdelning av ovan angivet slag, bör i samband med utdelningen ha erhållit intyg från det tyska bolaget eller dess kreditinstitut som styrker rätten till restitution. Ansökan om restitution avfattas på blankett med beteckningen VE 4 enligt av tysk myndighet föreskrivet formulär /k/ (bilaga) /-k/ /n2/ och insändes till "Bundesamt für Finanzen, Postfach 200389, 5300 Bonn 2, Bundesrepublik Deutschland". Blankett till ansökan tillhandahålls av budgetdepartementet. Förordning (1981:117).
Bilagan här utesluten. Upplysning om dess innehåll kan erhållas hos budgetdepartementet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1964:514) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter

Förordning (1981:117) om ändring i kungörelsen (1964:514) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter

    Omfattning
    ny avd. III

Ändring, SFS 1992:1193

    Omfattning
    upph.