/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-06-29
Ändring införd
SFS 1964:518 i lydelse enligt SFS 1991:51
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vad i lagen om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift stadgas angående ansvarighet för skada i följd av atomolycka skall äga tillämpning beträffande det i Amerikas Förenta Stater registrerade atomfartyget Savannah.

2 §  Ansvarigheten för innehavaren av Savannah för skada i följd av en och samma atomolycka skall vara begränsad till ett belopp i svenska kronor motsvarande femhundra miljoner U.S. dollar efter den köpkurs å checkar utställda i U.S. dollar som gäller vid tiden för skadeersättningarnas bestämmande.

[S2]Ansvarighetsbeloppet innefattar jämväl ränta och rättegångskostnader.

3 §  Amerikas Förenta Stater i egenskap av innehavare av Savannah befrias från försäkringsplikt varom stadgas i 10 § atomansvarighetslagen den 3 juni 1960 (nr 246).

4 §  Anmälan enligt 13 § andra stycket sista punkten atomansvarighetslagen av anspråk på ersättning för skada i följd av atomolycka, som medfört ansvarighet för innehavaren av Savannah, skall göras hos länsstyrelsen i Stockholms län. Förordning (1991:51).

Ändringar

Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift

Förordning (1991:51) om ändring i kungörelsen (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1991-07-01