Upphävd författning

Kungörelse (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
SFS 1964:678
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Borgerlig vigsel, som ankommer på domare, förrättas av lagmannen eller rådman som lagmannen utser. Domare är icke skyldig att förrätta vigsel på annan tid än under tjänstetid vid domstolens kansli.

[S2]För särskilt förordnad vigselförrättare meddelar länsstyrelsen bestämmelser om tjänstgöringstid.

[S3]Tid för vigsel bestämmes av vigselförrättaren efter samråd med mannen och kvinnan. Önskemål om viss tid som dessa anmält bör såvitt möjligt beaktas. Kungörelse (1973:694).

2 §  Borgerlig vigsel skall förrättas i tjänsterum eller i lokal, som särskilt iordningsställts eller anvisats för detta ändamål i vigsel förrättarens tjänstgöringsort, om vigselförrättaren icke efter önskemål av mannen och kvinnan i särskilt fall bestämmer annat. Kungörelse (1973:694).

3 §  Vid borgerlig vigsel skall vigselförrättaren rikta följande ord till mannen och kvinnan, om annat icke följer av 3 a §:

[S2]Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru att älska henne i nöd och lust?

[S3](Svar: Ja.)

[S4]Tar du N.N. denna N.N. till din man att älska honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

[S6]Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

[S7](Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring.)

[S8]Jag förklarar er nu för äkta makar.

[S9]Glöm aldrig det löfte om trohet för livet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem. Kungörelse (1973:694).

3 a §  Om mannen och kvinnan särskilt begär det skall vigselför rättaren vid vigseln rikta endast följande ord till dem:

[S2]Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du N.N. denna N.N. till din hustru?

[S3](Svar: Ja.)

[S4]Tar du N.N. denna N.N. till din man?

(Svar: Ja.)

[S6]Jag förklarar er nu för äkta makar. Kungörelse (1973:694).

4 §  Vad som förekommit vid vigseln skall vigselförrättaren omedelbart anteckna i särskilt protokoll med uppgift om tid och rum för vigseln samt mannens och kvinnans fullständiga namn, yrke och hemvist.

[S2]När föreskriven underrättelse om vigseln sändes till vederbörande pastorsämbete, skall vigselförrättren anteckna detta i marginalen till protokollet. Kungörelse (1973:694).

5 §  Särskilt förordnad vigselförrättare skall för varje år före utgången av påföljande januari måndad sända avskrift av protokollet till länsstyrelsen. Denna skall förvara avskriften.

När förordnandet upphör, skall protokollet överlämnas till läns styrelsen.

6 §  Särskilt förordnad vigselförrättare har rätt till ersättning med etthundratio kronor för varje vigsel som han har förrättat.

[S2]Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel utgör dock ersättningen trettio kronor för varje vigsel utöver den första. Förordning (1985:1113).

7 §  Ersättning enligt 6 § utbetalas av länsstyrelsen efter ansökan av vigselförrättaren.

[S2]Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om antalet vigslar samt tid och plats för dessa. Kungörelse (1969:121).

Ändringar

Kungörelse (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel

Ändring, SFS 1969:121

  Omfattning
  nya 6, 7 §§

Ändring, SFS 1970:695

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1973:694

  Omfattning
  ändr. 1-4, 6 §§; ny 3 a §; omtryck

Förordning (1978:541) om ändring i kungörelsen (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1985:1113) om ändring i kungörelsen (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1986-02-01

Ändring, SFS 1987:1019

  Omfattning
  upph.